is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen, dat men zich haast verbaasd afvraagt, hoe het mogelijk is, dat iets, dat blijkbaar zoozeer in den nood voorzag, niet eer door de geneesheeren tot stand is gebracht.

Wanneer wij daar het antwoord op geven moeten, wijzen wij in de allereerste plaats op den man, aan wien wij te danken hebben, dat de tuberculose tegenwoordig zooveel beter bestreden kan worden dan vroeger.

Robert Koch was het, die den verwekker van de tuberculose ontdekte, die de tuberkelbacil voor het eerst leerde kleuren en onder het microscoop zichtbaar maken.

Voor Koch wist men al, dat de tuberculose eene ziekte was, die hoogstwaarschijnlijk door bacteriën veroorzaakt werd en hier en daar trachtte men ze te bestrijden, uitgaande van de zeer waarschijnlijke oorzaak van het kwaad, maar na K.och zijn wij met gewissen sprong vooruit gegaan. Vroeger zeide men, dat de lijders in groepen te verdeelen waren, zij die wel en zij die niet tuberkelbacillen om zich heen verspreidden. Hoe vreesde men de eersten. Immers men wist, wat de tuberkelbacil veroorzaakte! Daar, waar groote hoeveelheden tuberkelbacillen werden opgehoest, was het gevaar, dat gezonden besmet werden, groot, en men stelde alle pogingen in ,het werk, om die lijders zooveel mogelijk te isoleeren. Maar langzamerhand bleek, dat om tuberculose te krijgen, er toch nog iets anders noodig was dan de tuberkelbacil alleen. Zonder tuberkelbacil geen tuberculose die grondwaarheid werd zeer wel algemeen aangenomen door bijna alle medici, maar er kwam later bij, dat zonder vatbaarheid, zonder minderwaardigheid van het lichaam evenmin tuberculose ontstaat. Wij hebben dus twee dingen noodig, de tuberkelbacil en lichaamsminderwaardigheid.

Welk een gewichtige ontdekking was dit niet! Waar men vroeger tegenover de tuberculose machteloos stond, zag men nu, dat men naar middelen kon grijpen om ze te bestrijden. Men begreep nu, waarom in sommige geslachten de tuberculose een familieziekte was, een ziekte, die overging van de ouders op de kinderen. Immers het kind geboren uit minderwaardige ouders, zou niet tot een volwaardig leven komen en een gretig aas vormen "voor de tuberkelbacillen, die het door de tuberculose zijner ouders meer omgaven dan het kind, dat in' gezonde omgeving werd opgevoed. Was men allereerst begonnen om lijders aan tuberculose, die veel tuberkelbacillen ophoestten, als gevaar-