is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil van meening loopt er ook niet over of het wenschelijk is, dat de gemeentewerkman de hem toegedachte vrije dagen in één stuk als vacantie zal moeten nemen dan wel of hij de vrijheid zal bezitten over die vrije dagen in gedeelten te beschikken (iverlof te nemen). Algemeen is het laatste toegestaan.

De moeilijkheid komt bij de regeling van het verplichte verzuim anders dan door ziekte van den werkman zelf. Sterfgevallen in zijn familie, huwelijk van naaste familieleden, het nakomen van wettelijke plichten, altemaal gevallen, waardoor hij verplicht is te verzuimen, maar toch niet vrij is. Moeten deze verzuimen als het opgebruiken van verlofdagen worden beschouwd? De Amsterdamsche hoofdambtenaren-commissie wilde dit ter'beoordeeling laten aan den chef van dienst. Het Dagelij ksch Bestuur vreesde willekeur bij de uitvoering van dit voorschrift en stelde daarom voor de beslissing daarover te brengen aan B. en W. De meerderheid heeft zich destijds met dezen uitleg van de voorgestelde

redactie vereenigd.

Toch was er misschien een anderen weg te kiezen geweest om het geopperde bezwaar van zijn kracht te berooven. Althans verscheidene reglementen noemen de gevallen op, waarin verplicht verzuim (permissie) niet beschouwd wordt als nemen van verlof, waardoor de verlofdagen verbruikt worden. Het Delftsche zegt zelfs: „Op geldige wijze verkregene permissie kan niet in mindering van het jaarlijksch verlof worden gebracht."

Als voorbeeld van eene regeling wordt hier de desbetreffende paragraaf uit het Zaandamsche reglement overgenomen:

„Art. 30. De werklieden hebben na elk kalenderjaar, dat zij in onafgebroken dienst der gemeente zijn geweest, recht op een verlof van zes werkdagen, met uitzondering van diegenen, die voor afwisselenden dag-, nacht- en Zondagsdienst zijn aangenomen; deze laatsten hebben na elk kalenderjaar, dat zij in onafgebroken dienst der gemeente zijn geweest, recht op verlof van zeven werkdagen.

Verlof wordt niet voor korter dan een halven dag verleend.

De vergunning tot het verlof wordt verleend door het hoofd van den betrokken tak van dienst onder de voorwaarden, door hem te bepalen en slechts indien naar zijn oordeel de werkzaamheden of de dienst en de reeds verleende verloven dit toelaten.