is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeiders, die door de aannemers van openbare werken te werk worden gesteld, die werkzaam zijn bij patroons als aannemers van gemeentelijk werk of leverantiën, en die in dienst zijn van concessionarissen.

In Juni 1901 gaf het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam uit een „Rapport over geschiedenis, inhoud en werking van bepalingen betreffende minimum-loon en maximumarbeidsduur in Bestekken voor Bouwwerken.

Weldra werd dit rapport gevolgd door een Supplement in 1904 door een Tweede Supplement en in 1907 door een Derde Supplement.

Het rapport is verdeeld in twee hoofdstukken. Het eerste bevat „Het vraagstuk van minimum-loon en maximum-arbeidsduur in bestekken voor bouwwerken in het Buitenland." Het behandelt achtereenvolgens Engeland, Frankrijk, België, Zwitserland, Vereenigde Staten van Amerika, Duitschland en Oostenrijk.

Het tweede hoofdstuk is geheel gewijd aan Nederland. Eerst wordt een overzicht gegeven van de Geschiedenis van het Vraagstuk hier te lande, dan wordt de Inhoud en werking der bepalingen nagegaan. In dit hoofdstuk, dat van de hand van Mr. M. W. F. Treub is, werd er, zooals de Inleiding zegt, „naar gestreefd de stof zoodanig te behandelen, dat ons Rapport als handleiding kan dienst doen voor openbare lichamen en particulieren, die bepalingen over minimum-loon en maximum-arbeidsduur in hunne bestekken van bouwwerken willen opnemen en daarbij te rade willen gaan met de door anderen verkregen ervaring."

Het Derde Supplement of het Rapport gaf de „bepalingen" door de provincie Friesland toegepast. Ze waren te laat ingekomen om in het Rapport zelf nog te worden opgenomen.

Het Tweede Supplement is uitgebreider. Over het Buitenland zwijgt het geheel. Alleen Nederland wordt behandeld. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de verdere uitbreiding (aanvang 1904 reeds bepalingen in 29 gemeenten), terwijl het tweede hoofdstuk den inhoud en werking der bepalingen nagaat. Aan dit supplement is als Bijlage III toegevoegd een Ontweip voor een Gemeenteverordening ter vaststelling van bepalingen betreffende minimum-loon en maximum-arbeidstijd in bestekken, ontworpen door een Commissie uit het Bestuur van het Centr. Bur. v. Soc. Adv.

Het Derde Supplement dateert van December 1907. Evenals