is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkliedenvereenigingen, (Kamer van Arbeid, Fabrikantenbond, St. Paulusgilde, St. Severusgilde, enz.) wordt door de gemeente ƒ200 subsidie verstrekt. Daaraan verbond de gemeenteraad de voorwaarde, dat twee zijner leden zitting moeten hebben in het bestuur.

De arbeidsbeurs van de afd. Maastricht van den R. K. Volksbond, opgericht 1 Maart 1904, ontvangt van de gemeente een toelage van /"480.

Te Bolsward houden de maaiers en hooiers van 15 Mei—15 Juli een arbeidsbeurs, waarvoor de raad gratis een gemeentegebouw besloot af te staan.

F. Overzicht.

Overzien we thans het bijeengebrachte materiaal.

In de laatste jaren breiden de arbeidsbeurzen zich meer en meer uit en dank zij de „Vereeniging van Nederl. Arbeidsbeurzen" kan verwacht worden, dat in de naaste toekomst nog verscheidene zullen worden opgericht. Of de gemeente eene arbeidsbeurs moet oprichten, daarover loopt de discussie niet meer. De betwiste vraag is nog slechts, of in eene bepaalde gemeente aan eene dergelijke instelling behoefte is.

Wat de bestrijding der werkloosheid betreft, tracht men in de steden de verzekering te bevorderen en ten platte lande werk te verschaffen. In de steden blijft dan nog de vraag op te lossen: hoe te voorzien in den nood der losse arbeiders, want de verzekering schijnt voor hen praktisch niet mogelijk, èn door de zeer hooge premie, die zij zouden moeten betalen èn door hun levensgewoonten.

Ook voor hen schijnt werkverschaffing het aangewezen middel. Daar zij echter geen of slechte vakarbeiders zijn, zelfs meestentijds geen boerenarbeiders en evenmin bekwaam voor putwerk, kan het te verschaffen werk in den regel slechts bestaan uit eenvoudig grondwerk.

Dan blijft in de steden nog een tweede groep van werkloozen te steunen, die buiten de verzekering vallen. Het zijn die vakarbeiders, die nog niet in de termen vallen om bedeeld te worden, omdat zij nog niet oud genoeg zijn, maar evenmin door de verzekeringskassen worden aangenomen, omdat zij door hun leeftijd