is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder het prioraat van P. Leonardus van Daelen (i553 i568), begon het zaad der nieuwe leer binnen Zwolle dieper wortel te schieten en wrange vruchten te dragen. Nu en dan hadden er geheime vergaderingen plaats, \\ aarbij een predikant uit Emden het woord voerde. Langs sluipwegen werden verboden boeken binnengesmokkeld en den leeken in handen gegeven. Der overheid ware het niet moeilijk gevallen aan dit voortdringen der Calvinisten paal en perk te stellen, maar zij vreesde door een krachtig optreden tegen de Hervormden den handel der stad op Duitschland, Zweden en Denemarken te benadeelen. Voor de leus werden nu en dan enkelen der stoutmoedigsten verbannen, ,,dog de meesten wierden door de vingers gezien."

Zoo naderde het heilloos jaar i566. Reeds was hier en daar buiten de stad een hagepreek gehouden, o. a. door den bekenden mandenmaker Jan Arends, toen de menigte, overmoedig door het weifelend optteden der \roedschap, het bestond in de Assendorper kapel een openbare godsdienstoefening te houden. Deze drieste overtreding der plakkaten bleef ongestraft. Nu zag men mannen en vrouwen naar Assendorp ter preek loopen. De stroom was niet meer te keeren, hoe ernstig de pastoor en de rechtzinnige geestelijkheid het volk ook vermaanden. Gelijk elders de opgeruide menigte zich niet tevreden liet stellen met een onaanzienlijk kerkgebouw, maar aanmatigend de hoofdkerk voor hare godsdienstoefening eischte, zoo ging het ook te Zwolle; alles werkte en woelde volgens het weldoordachte plan der overal vertakte consistoriën. De Sint-Michaelskerk moest den Hervormden worden ingeruimd. Voor de inwilliging van zulk een eisch deinsde echter de magistraat terug;

3