is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pallium ligt over de basale ganglia der Teleostiers, is van Rabl-RüCKHARD afkomstig. Vasthoudende aan de principien reeds door REICHERT gegeven, dat dunne epitheellagen de homologa of voor-stadia kunnen zijn van dikke, ontwikkelde hersen-bestanddeelen, vond hij, dat het pallium der beenvisschen zulk een dunne ependymlaag is, waarvan hij later aantoonde, dat ze zich zelfs nog kon voortzetten als zoodanig op het eerste gedeelte der lobi olfactorii. Steeds had men dit dunne dak buiten beschouwing gelaten, of het als hersenvlies afgepraepareerd.

Zooals van zelf spreekt kwamen er terstond onderzoekers, die Rabl-RüCKHARD's vondst thans verder uitwerkten en nagingen of, en in hoeverre nu bij de been-visschen, maar ook bij Cyclostomen, Ganoïden en sommige Selachiers, het geheele palliale, deel van de hersenen als door die ependymateuse laag vertegenwoordigd moest worden beschouwd.

Eenerzijds zijn hierop de histologische onderzoekingen van HERRICK (C. L.) gericht, die alleszins de ependymateuse laag als pallium erkennend, toch meende te kunnen constateeren, dat het gedeelte, dat door RABL-RüCKHARD uitsluitend als basaal ganglion beschouwd werd, ook nog bestanddeelen bevat, die physiologisch dezelfde beteekenis zouden hebben als bepaalde onderdeden van den schors bij hoogere dieren.

Daarnaar de nomenclatuur dezer deelen richtend, spreekt hij dan ook van een lobus hippocampi, een fornix, corpus callosum en meerdere lobi, hiermede geensins morphologische homologa bedoelend, maar slechts physiologische, een opvatting, die in principe later ook door B. Haller werd verdedigd, alhoewel hij de, zeker gevaarlijke, nomenclatuur van herrick niet volgt.

Anderzijds vinden wij de morphologische uiteenzettingen van BURCKHARDT, die uitgaan van de door KuPFFER aan de voor-hersenen van Acipenser ontdekte lobus olfactorius impar, door hem geduid als plaats, waar de sluiting van het langst opengebleven deel der hersen-aanleg zou hebben plaats gevonden.