is toegevoegd aan uw favorieten.

De grootboeken en de wetten en besluiten op het stuk der nationale schuld bestaande

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage. 7.

Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de Constitutie des

Koningrijks, Koning van Holland, Connétable van Frankrijk.

Wjj hebben besloten en besluiten:

I.

Wordt gearresteerd het navolgende

REGLEMENT op de primitieve Inschrijving in het Grootboek.') Art. 1.

De inteschrijvene Schuld zal zoodanig worden verdeeld, als tot bevordering van orde en spoed het meest geschikt bevonden worden zal.

Deze verdeelingen zullen van wege den Koning door den DirecteurGeneraal der Publieke Schuld door maandelijksche oproepingen aan de Belanghebbenden worden bekend gemaakt, en wel door zes advertentiën, elk met een tusschenruimte van zeven dagen, in de Koninklijke Courant te plaatsen, mitsgaders door affixie aan het Locaal van het Grootboek, en in alle de Steden en Plaatsen van den eersten rang, te beginnen, ten minsten eene maand voor die, waarin de Inschrijvingen moeten plaats hebben.

Art. 2.

Ter voldoening aan het 3de Artikel der Wet zullen de respective Ontvangers-Generaal, tot de aanzuivering der Renten, in diervoegen als bij bet gezegd Artikel bepaald is, vaceren, gedurende elke maand, voorafgaande die, in welke eenig Effect ter Inschrijving moet worden ingeleverd, en gedurende den tijd zelve tot de Inschrjjving gesteld.

Voor die genen, welke verzuimd mogten hebben, van deze tijdsbepaling gebruik te maken, zal nog gedurende de eerste daarop volgende zes maanden, insgelijks door de Ontvangers-Generaal, zonder speciale autorisatie worden gevaceerd.

l) Voor het Regl. van Overschrijving van 1809, zie blz. 251 vlg., deel I.