is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noemt men • de tijd, waarin de bedoelde N omwentelingen worden volbracht, dan is:

2 X t ~ N.

of t = = 2 |n R> V 1 + f» n g r f

2 N

Bij de numerieke gegevens van liet vaagstuk is = l: uit t = ^ volgt dan: t = 273.56.

SS.

1876. No. l.

Aan het grondvlak van een rechten cirkelvortnigen cylinder is een halve bol van dezelfde stof zoodanig bevestigd, dat de middelpunten van grondvlak en bol samenvallen. Uit het aldus samengestelde lichaam is uit de andere zijde weggeboord een gedeelte, gelijkvormig met het geheel, en zoodanig dat de as der holte samenvalt met die van den cylinder. Men wil nu, dat het lichaam, met het bolvormig gedeelte op een horizontaal vlak rustende, in onverschillig evenwicht zij. Hoe groot moet de hoogte van den cylinder genomen worden, indien de straal van den cylinder en van den halven bol R bedraagt en de afmetingen van het geheele lichaam het dubbel bedragen van die der holte?

Aan het grondvlak CD van den rechten cirkelvormigen cylinder ABCD (zie figuur) is op de wijze als in de figuur is aangegeven de halve bol MCED van dezelfde stof bevestigd. De straal van het grondvlak van den cylinder en die van den halven bol zijn beiden gelijk R, zoodat MC — ME = MD = R is, terwijl wij de hoogte van den cylinder door H zullen voorstellen, zoodat AC = BD = H is.