is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»En wij zijn ook nog juist zoo vervelend als gisteren," voegde de kamenier aan die schets toe. «Het was bij ons toch anders, cara signora."

Een nieuwe uitdrukking kwam over Silvia's gelaat. Zagen haar oogen in gedachten den zomiigen hemel van haar vaderland ? zagen zij de blauwe golven tegen oevers klotsen, die zich als een gordel der schoonheid om de onstuimige wateren slingerden, en bewonderde zij nog iets anders dan haar eigen spiegelbeeld ? Langzaam, bijna aai zeiend spiak zij: »weet gij wat ik wilde? dat ik een oogenblik was wat ik schijnen moet."

Lucia wieip haar een vorschenden blik toe; zij moest zich eerst o vei tuigen, of het geen nieuwe rol was, die haar gebiedster instudeerde; dan vroeg zij: «wilde signora liefhebben?"

«Somtijds denk ik van ja."

»En is zij daarheen op weg?"

Silvia scheen die vraag niet te hooren; r/Aj ging voort: »als ik een man ontmoette, die niet vleide en knielde, die niet altijd dezelfde woorden tot mij sprak om mij te zeggen wat ik lang weet — znlk een man zou ik willen zien."

»En hij mocht signora niet zeggen, dat zij de bloem der schoonen was ?"

»lk heb het al zoo dikwijls gehoord."

»l)at is waar, maar het moet toch gelukkig zijn; mij heeft niemand het oo.t gezegd, hervatte do kamenier, in noodelooze voorkomendheid een verzekering gevend, die reeds door de natuur overtuigend was uitgesproken.

Silvia knikte, «liet spijt mij, antwoordde zij, «ik had gaarne eens gehoord wat toch eigenlijk wel liefde is."

«Onzin," zeide haar raadgeefster onverschillig, en de bevallige hofdame weersprak niet, zij hernam alleen: «maar een aangename onzin misschien, niet zoo eentonig als wat ik denk en voel"

«Wat is dat?"

Silvia hield de schoone oogen peinzend naar buiten gericht. «Gij begrijpt het niet, zeide zij eindelijk, «ik kan liet niet verklaren, het is zulk een wonderlijk iets, verlangen — geloof ik — maar ik weet zelf niet waarnaar. Zij zweeg en ging dan weer op haar gewonen toon voort: «is er iemand hier geweest?"

«De signor, die zoo goed Italiaansch spreekt en zulke donkere oogen heeft."

«Meerwoude? hij heeft zich niet gehaast."

«Is hij geen aanbidder van mijn meesteres?"

•Neen."