Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijf in Gelderland, en bedenk dat ik u mogelijk spoedig zal moeten roepen."

»Uwe Hoogheid zal mij gereed vinden."

Ook thans was het een weigering, met welke zij afscheid namen, maar er heerschte van beide kanten alleen weemoed, geen wrevel. «Vaarwel," zeide de landvoogdes, en den eerbiedigen groet van Edward minzaam beantwoordend voegde zij er meteen zucht bij : »wie weet hoe wij ons zullen weerzien! misschien nooit," zij wendde haastig het gelaat af, en zag niet op voor hij het vertrek had verlaten.

Toen zij het hoofd weer ophief, had zij haar aandoening overwonnen, en met de gemakkelijkheid van iemand, die gewoon was haar gedachten als een kleed te beschouwen, dat zij naar den eisch van haar gezelschap moest wisselen, ontving zij Meerwoude, die kort daarop binnentrad. »Hebt gij berichten va" Antwerpen?" vroeg zij na de eerste begroeting; Viale's woorden schenen op haar wantrouwend gemoed indruk te hebben gemaakt, want zij merkte spottend aan: »uw vriend, de heer van Dalvilliers, is immers zoo plotseling een groot krijgsman geworden? heeft hij u geen commando bij zijn leger opgedragen?"

«Genadige vrouw, wie zou in deze tijden een vriend tot posten van vertrouwen aanstellen?" hernam Reinout op denzelfden sarcastischen toon; »bij het onwankelbaar geloof, dat ik vroeger in belangelooze vriendschap koesterde, moet ik toch bekennen, dat de ervaringen der laatste weken mij te machtig waren en de vraag uit den mond Uwer Hoogheid mij verwondert. Ik had gedacht dat het tegenwoordig zeker was, twee vrienden altijd bij verschillende partijen te zien; hoe zouden zij elkander anders kunnen aangeven? Neen, zulk een heerlijke gelegenheid om de Pylades-legende tot mythe te maken, is mij niet geboden; ik kom als de eenvoudige persoon van vroeger, zonder rang of waardigheid, bij u."

«Gij weet, heer van Meerwoude, niet door mijne schuld," antwoordde Margareta haastig; «ik wilde dat ik u met den titel van een ambt, uwer bekwaamheid waardig, mocht begroeten."

«Als hopman dus van een bende buiten de wet staand grauw? welnu, zoo het Uw Hoogheid eenig genoegen kan doen, mij dien eeretitel te geven, ik ben tot het dragen er van bereid; als ik zeg, dat mijn gezag nul is, dan zeg ik juist, waaruit het gezag der werkelijke aanvoerders bestaat."

«Gelooft gij. dat het een zoo weinig georganiseerd leger is, hetwelk zij bijeen gebracht hebben? mijn berichten luiden ernstiger," antwoordde de landvoogdes achterdochtig.

«Ja, genadige vrouw, ik geloof dat deze muiterij een groot geluk

Sluiten