Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER BRANDGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

IN HET ALGEMEEN.

De gevaren, die het omgaan met vluchtige, gemakkelijk ontbrandbare inleiding, vloeistoffen met zich meebrengt, zijn noch aan het publiek, noch in hun geheelen omvang aan de vakmenschen bekend. Aan het publiek niet, omdat het er weinig belang in stelt en aan vele vakmenschen niet, omdat zij er de noodige proeven niet voor genomen hebben. Daardoor komt het, dat zelfs door deze laatsten tegenwoordig nog wordt aangenomen, dat een hoeveelheid benzine van 300 liter zoo weinig gevaar oplevert, dat ze zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen kan worden bewaard en gebruikt.

I och moesten de vele ongelukken, die in de huishouding voorkomen met de kleine hoeveelheden benzine van 1 4 tot 1 liter, die voor het wasschen van bijv. handschoenen worden gebruikt, reeds aanleiding genoeg zijn, om door een zaakkundig ingesteld onderzoek de grootte van het gevaar te leeren kennen.

Wanneer men een vat van ^o tot 100 liter, met benzine gevuld, aan

/ O 7

inwprl'in o' \ran aan

viv v (lil v v 11

vuur blootstelt, heeft na korten tijd een zoo geweldige ontploffing plaats, dat alles in den omtrek door den hevigen druk wordt vernield. Het geweld der explosie kan men gemakkelijk daarnaar afmeten, dat bij zulk een proef het vat een 300 M. door de lucht wordt weggeslingerd en diep in den grond wordt

Fig. 2. Explosie van een vat benzine op een proefterrein. geslagen. Het ïesultaat

van deze proef waarschuwt er voor 0111 bij het omgaan met zelfs kleine hoeveelheden brandgevaarlijke vloeistoffen veiligheidsmaatregelen te nemen. En om dit met vrucht te kunnen doen, moet men de vloeistoffen, waar het om gaat, in haar wezen en in hare eigenschappen leeren kennen.

Proef ter demonstratie van het gevaar aan benzine verbonden.

Sluiten