Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeld, is de burgemeester of het gemeentebestuur verplicht aan den Commissaris schriftelijk kennis te geven dat aau het advies is gevolg gegeven of, zoo niet, welke bezwaren de uitvoering der noodig gekeurde maatregelen hebben belet. Yan deze kennisgeving zendt de burgemeester of het gemeentebestuur tegelijkertijd een afschrift aan den geneeskundigen inspecteur.

Door Onzen Commissaris wordt aan beide partijen ten spoedigste medegedeeld welke beslissing omtrent hierbij gebleken verschilpunten door hem wordt genomen, en zoo noodig uitvoering gegeven aan het advies van den geneeskundigen inspecteur.

Art. 22.

Provinciale en gemeentebesturen behouden de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen of verordeningen tot voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten, voor zoover zy niet in strijd zyn met de bepalingen dezer wet.

Strafbepalingen.

Slotartikel.

Deze wet treedt in werking

Zij wordt aangehaald als: „ziektewet".

Sluiten