Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

Een bord, asjeblieft. Un piatto. prego. oen piat'-to, pree'-oo. Een mes, „ Un coltello, „ oen köl-tèl'-o, pree'-go. Eene vork, „ Una fórcïietta, „ oen'-a för-kèt'-a,

pree'-oo.

Een klein lepeltje. Un piccolo cuccliiajo. oen piek'-o-lo koek-

i-a'-jo.

Twee zacbte eieren. Due uove da bere. doe'-ee oe-oow'-ee da

beer'-e.

Eieren met ham- Uova con presciuto. oe-oow'-a kon pre-

sjioet'-o.

Een eierkoek. Una frittata. oen'-a friet-taat'-a.

Wat verlangt 11 Che désidera dopo, kee dee-zi-deer'-a

daarna, mijnheer? signore? doop'-o, sien-joor'-e?

Een biefstuk met Una biftecca, con | oen'-a bief-tèk'-a kon

aardappelen. patate. pa-taat'-e.

Zeg in de keuken, Dica nella cucina diek'-a nèl'-a koedat ik de spijzen che voglioavére tsjien'-a kee wool'-jio niet met olie gebak- i cibi con burro a-weer'-e itsji'-bikon ken wil hebben, maar non con olio. boer'-ro, non kon

met boter. ool'-io.

Eene cotelet op zijn ! Una costoletta alla oen'-a köst-o-lèt'-a Milaneesch. j ,Milanese. al'-a miel-a-neez'-e.

Gekookt rundvleesch Manzo bollito con niant'-so böl-liet'-o kon met uien. cipolle. : tsji-pöl'-e.

Met augurkjes. i Con piccoli cocomeri. kon piek'-o-li ko-kom'-

e-ri.

Gekookte kip met Polio bollito con riso. pöl'-o böl-liet'-o kon

rijst. ~ riez'-o.

Gebraden kip met Polio arrosto con pöl'-o ar-röst'-o kon

salade. insalata. ien-sa-laat'-a.

Een Italiaansch rijst- i Un risotto Italiano, ; oen ri-zöt'-o iet-agerecht, I lman'-o.

met champignons, con funghi, kon foen'-Gi.

met truffels. con tartuffi. kon tar-toef-i.

Kippenlever. Fegati di polio. fe-oaat'-i di pol'-o.

;Gebraden kalfsvleesch Arrosto di vitello, ar-rös'-to di wi-tèl'-o. met asperges, con asparagi, kon as-par'-a-dzji.

met spinazie, j con spinace, kon spi-naat'-sje.

: met groente, j con legume, kon lee-Goem'-ee.

f met boonen. con fagioli. kon fa-dzjiool '-i.

jLamscotelet met Costoletta di mutone köst-o-lèt'-a di moe¬

bloemkool. con cavolo fiore. toon '-e kon kaaw '-o-

I | lo fioor '-e.

Sluiten