is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastoor Lijnen te Padang, Pastoor Moonen te Soerabaja volgden zijn voorbeeld. Maar deze hulp, hoe goed ook bedoeld, strekte zich uit tot enkele kinderen. Er moest op meer doelmatige wijze in den nood voorzien worden : geen versnippering van krachten maar eenheid.

Toen rijpte bij eenige katholieken te Batavia het plan eene Vincentius-vereeniging op te richten, een plan, dat door den toenmaligen Apostolisch-Vicaris. Mgr. P. M. Vrancken werd toegejuicht, en dat door den ijver deiPastoors van der Grinten en Claessens, den invloed en de toewijding van den Heer Kleijn, notaris te Batavia, de medewerking van mannen als Bekhuis, v. d. Muysenberg, van Buhl en anderen verwezenlijkt werd.

De deelneming was groot ; katholiek en niet katholiek droegen bij. De eerste jaren der liefdadige vereeniging, die zich vooral ten doel stelde aan arme katholieke meisjes een goede opvoeding, een behoorlijk tehuis te bezorgen, waren jaren van voorspoed. Er ontstond een weezengesticht, dat aan de leiding der Eerw. Zusters Ursulinen werd toe-

o

vertrouwd ; deze zouden de opvoedsters worden van arme onverzorgd achtergebleven weezen.

De inrichting bestaat nog ; het nut, dat zij in die halve eeuw gesticht heeft is zeer groot ; vele brave vrouwen, zorgzame huismoeders zijn uit dit huis voortgekomen. Zonder de hulp der Vincentius-Vereeniging zouden de meesten dezer meisjes ongelukkig zijn geworden en in de zoo diep bedorven Indische maatschappij zijn ten onder gegaan. Nu zijn velen van haar brave katholieke moeders, die zelf voor hare kinderen kunnen zorgen en deze christelijk opvoeden

Te Semarang was er, ik meen sinds 1840 reeds, een weeshuis voor katholieke meisjes en jongens ; het stond onder toezicht van den Resident, werd door de Regeering met eene vaste bijdrage begunstigd en beheerd door leeken. Pastoor J. Lijnen, sinds 1860 te Semarang, nam zelt de leiding over het weeshuis in handen, en de opvoeding dér