is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewaart uzelven in de liefde Gods

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geil., hedenmorgen mocht zoo menig onzer aan den H. Avondmaalsdisch tot versterking van het vaak zoo zwak en ^ fel bestreden geloof de zegelen en onderpanden van de liefde Gods ontvangen. Thans komt de Apostolische vermaning: „bewaart uzelven in de liefde Gods".

Hoe groot is deze schat, maar ook hoe groot is het gevaar, uit het leven in de liefde Gods, uit dien zaligen stand te wijken.

Hoe gevaarlijke klippen, hoe ontroerende voorbeelden stelt de Apostel ons niet voor oogen. Welke zielsgevaren dreigen hen nog, die in het licht des Evangelies leven. Gods oord zegt het. De ondervinding bevestigt het.

Zeker, Gods uitverkorenen kunnen uit Gods liefde niet uitvallen. Noch tegenwoordige, noch toekomende dingen zullen één van hen, die Jezus gekocht heeft, ooit scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus.

Maar zij kunnen wèl verliezen het gevoel, de bewustheid van die liefde Gods. De teekenen van Zijne gunst en gemeenschap. De Heere kan Zich verbergen. Zich bedekken met eene wolk, Zijn licht intrekken van wege onze zonden, Zich jegens ons houden als een vreemde, als een wederpartijder.

En hoeveel kan daartoe niet leiden!

^ at kan de wereld het hart betooveren en de liefde van God af en tot zich trekken. „Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is: zoo iemand de wereld liet heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleesches, en de begeerlijkheid der oogen en de grootschhcid des levens is niet uit den Yader, maar is uit de wereld".

at is dat gevaar groot in eene stad als deze, waaide wereld uitstalt al wat maar de zinnen kan streelen en bekooren; waar de zucht naar de grootschheid des levens, om iets groots, iets aanzienlijks te zijn, zoozeer in alle standen gevonden wordt. Wat is het gevaar hier groot van afgetrokken te worden van het leven in de liefde Gods, van de gemeenschap met Hem.

En dan in onzen tijd, waarin de strijd om het bestaan