is toegevoegd aan uw favorieten.

Italië-Abessynië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen militaire sancties !

Kerk en Vrede wil den Volkenbond steunen, zoo zeggen onze statuten, maar ze voegen er aan toe: „uit den geest der Vereeniging". En die geest verbiedt ons, om militaire sancties goed te keuren, dwingt ons, daartegen te protesteeren. De Volkenbond moet openbaar brandmerken (het rechtsbesef der wereld moet zich door hem uitspreken), geld en wapenen weigeren (déden de volken dat maar!), weigeren wat tot den oorlog dient; maar zorgvuldig de grens in 't oog houden, waar economische sancties militaire gevolgen kunnen hebben. Die grens mag niet overschreden worden.

Kerk en Vrede beweert niet, het Abessijnsche vraagstuk op te kunnen lossen. Het blijft als een pijnigend vraagstuk voor ons staan : dat zoo iets nog mogelijk is ! Dat wij dat niet kunnen verhinderen! Bij zoo'n voor niets terugdeinzenden veroveringswil als van Mussolini ontstaat een situatie, die niet op te lossen is, tenzij door gebrek aan middelen (maar dat is geen oplossing), of door een gevaarlijk tegen-avontuur van Europeesche mogendheden, dat toevallig goed afloopt (maar dit is nog minder een oplossing!).

Kerk en Vrede heeft — zoomin als een ander — een oplossing. Maar het heeft een Beginsel, dat niet te wraken valt, een Beginsel, dat heilig is: omdat het rechtstreeks uit het Evangelie oprijst en ons als een openbaring geworden is. „Een iegelijk, die den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid", sta af van die vreeselijkste ongerechtigheid, die op aarde geschieden kan: de oorlog.s) Geen volk heeft het recht, Gods hulp in te roepen, dat zich in deze ongerechtigheid actief begeeft. Men kan niet Gods naam op de ergste wijze lasteren, zooals in den oorlog metterdaad geschiedt, en tegelijk Zijn bijstand vragen. Een oorlogvoerend volk staat Hij niet bij, want dit werk vloekt Hij. God vloekt den oorlog, omdat de oorlog vloekt met al wat Christus van ons wil, Christus, dien Hij gezonden heeft • om ons te redden. Wij kunnen het van een nog half-wild

A) Geheel in den geest van Kerk en Vrede sprak de afgetreden Britsehe Labour-leider Lansbury op 10 Oct. j.L op het kerkcongres te Brighton:

„Voor mij bestaat er geen rechtvaardige of onrechtvaardige oorlog, omdat iedere oorlog een beestachtige menschenslachting beteekent, een slachting, die door de moderne uitvindingen der techniek iederen keer nog menschonteerender dreigt te worden." Hij verklaarde „niet te kunnen begrijpen, hoe één positief Christen zijn adhaesie aan den oorlog kon betuigen." (N.R.C. 11 Oct., Ochtendbl.)