is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Hervorming ook hierin overeen, dat ze zich beriepen op den Bijbel, vooral op het Nieuwe Testament en dat ze de leeken tot bijbellezen opwekten en in '1 algemeen op meerdere ontwikkeling des geestes aandrongen.

Eenige stellingen van Wiklef.

Wanneer een priester of bisschop zich in een toestand van doodzonde bevindt, is geen enkel sacrament, door hem toegediend, geldig.

Als een mensch waarachtig berouw heeft, is de biecht aan den priester overbodig.

Men kan niet uit den Bijbel bewijzen, dat Jezus de mis heeft ingesteld.

Stukken uit een preek van Ilusz, voor louter geestelijken gehouden.

Hoe vreemd is ons, geestelijken, die gezegende nederigheid, die alleen het zedebederl' keeren kan! Zegt, gij geestelijken, gaan wij niet harder met Christenen te werk, dan de vorsten der Heidenen met hunne onderdanen? Als een leek ons verongelijkt, dan gebruiken wij terstond ons geestelijk privilegie. „Ik zal hem wel tot rede brengen, het scherpe zwaard der geestelijke macht over zijn hoofd zwaaien!" En wanneer de arme onvoorzichtige door den banvloek getroffen is, verheugen wij ons en beroemen er ons op. Ons handelen, heerschen en onderdrukken is zoo vreemd aan Christelijke liefde, het geschiedt zoo geheel uit toorn en wraakzucht, dat men reeds het booze spreekwoord gemaakt heeft: „Wanneer gij een geestelijke beleedigd hebt, sla hem dan maar terstond dood, anders zal hij u niet met rust laten.'