Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doeningen van de alvleeschklier. Denken wij aan de mogelijkheid ook, dat de functie waarschijnlijk althans eenigermate vicarieerend door andere organen kan worden overgenomen; aan de mogelijkheid, dat een groot stuk van het orgaan ziek kan zijn, het resteerende stuk misschien echter nog voldoende is voor een bevredigende goede functie. En eindelijk, dat de ware oorzaak der ziekteverschijnselen een zuivere pancreasaandoening soms is, terwijl toch al de verschijnselen eigenlijk dan wel eens kunnen wijzen op geheel andere organen, ik noem hier slechts icterus, ileussvmptomen, pijnen die op het eerste oog bijv. een ruggemergsziekte of perforaties doen vermoeden, drukverschijnselen vaak van het zieke pancreas op zenuwstammen ; dan allerlei maagstoornissen, vermagering, diarrhoeën of ook verstopping, en eindelijk sommige anaemieën. Voor een nadere orienteering worde hier ten dezen opzichte verwezen naar de leerboeken over de differentieele diagnostiek der inwendige ziekten.

Bij de algemeene diagnostiek van de pancreasafwijkingen hebben wij ons allereerst de vraag te stellen of, evenals bij maagziekten, ook de anamnese ons veel kan leeren. Reeds aanstonds moet het antwoord hier ontkennend luiden. Wel zal men af en toe wel iets hooren, wat niet geheel en al van belang ontbloot is, maar over het geheel geeft dat toch een te weinig houvast. Er-zijn er, vooral van Fransche zijde, die ook voor een pancreaslijden een soort familiaire dispositie aannemen, zoodat men kan hebben een „ familie pancréatique", maar het wil mij voorkomen, dat deze vermeende diathese meer is een gevolg van een ander en ongetwijfeld niet zelden opvallende familiaire ziekte, nl. de galsteenziekte. Het is immers bekend, dat juist de abnormale processen welke zich in de galwegen kunnen afspelen, zoo dikwijls het oorzakelijke moment vormen voor afwijkingen in het pancreas.

Wat in de anamnese verder het meeste kan opvallen is wel de omschrijving van eventueel gevoelde pijnen bij sommige — lang niet alle — pancreasziekten. Deze beschrijving is vaak weinig karakteristiek, soms zelfs, wat lokalisatie betreft, ook teneenenmale op een verkeerd spoor voerend. Zoo bijv. het geval van Löschner l07): Allerheftigste koliekpijnen, uitsluitend zetelende

Sluiten