Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thorel's studie loopt over zeven gevallen van bij-pancreas. In de eerste drie overwoog het tubuleuse kanaalsysteem boven liet parench}rm, liet vierde had daarentegen overheerschend parenchym. Het vierde en vooral het vijfde en zesde vertoonden tevens een zeer sterke myomateuse complicatie, alleen het zevende kwam volkomen overeen met de structuur van het normale pancreas. In het vierde, vijfde en zesde was tusschen en aan de uiteinden der klierbuisjes niet het geringste spoor van alveolair parenchym voorhanden. Cohen's geval bleek geatrophieerd en was bovendien myomateus gecompliceerd. De Josselin de Jong's geval bleek geheel en al in overeenkomst met een normaal pancreas te zijn; dat van Nieuwenhuyse was daarentegen verre van normaal.

Vrijwel dezelfde bezwaren kan men hebben tegen de functionalisten, hetzij zij dan aanhangers zijn tevens van de parenchymtheorie of van de theorie mixte. De geheele kwestie is dan ook niet zoo eenvoudig als wel wordt voorgesteld; noch practisch noch theoretisch.

Ook het verschijnsel der alimentaire glucosurie kan men niet ter verdediging aanvoeren. Weliswaar werd het onderzoek hierop bij lange na niet zoo dikwijls toegepast als het eenvoudige urineonderzoek op de spontane suikeruitscheiding, maar toch mag men reeds spreken van een betrekkelijk zeer groote zeldzaamheid der alimentaire glucosurie en dus ook van de zeer kleine waarde die men aan dat verschijnsel mag hechten bij de overweging der verschillende diagnostische hulpmiddelen. Temeer, daar deze bijzondere vorm van glucosurie ook nog al eens wordt aangetroffen bij afwijkingen welke weinig of niets met het pancreas te maken hebben. Zoo bijv. is het niet zoo heel zeldzaam bij zenuwziekten, vooral bij cerebrale aandoeningen (Bloch), bij morbus Basedowii (Chvostek). Het is hier echter niet de plaats dieper op de geheele kwestie in te gaan. Interessante studiën hierover leverden Raphael, J. Strauss 162), van Noorden e. a., waar gevoegelijk naar verwezen kan worden. De waarde der alimentaire glucosurie, althans de glycosuria e saccharo, als diagnostisch hulpmiddel, wordt bovendien nog aanzienlijk ver-

9

Sluiten