Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan, gelijk Feldmann (22) in 1918 terecht opmerkte, by vibrionen slechts zelden gebruik gemaakt.

Wanneer zij verschillend uitvalt heeft men zonder twijfel het recht tot soortverschil te besluiten. Valt zij gelyk uit, dan is het nog mogelijk dat zij als een groepreactie moet worden opgevat, zoodat soortverschil niet met zekerheid kan worden uitgesloten.

De differentieel-diagnostiek door middel van agglutinatie, bacteriolyse en complementbinding, kan men in het handboek van Kolle en Wassebmann (2de druk) uitvoerig door Sachs en Ritz besproken vinden.

Ten slotte zij nog het verschijnsel der anaphylaxie genoemd, dat als hulpmiddel kan worden gebruikt om soorten te onderkennen. Vooral de passieve anaphylaxie schijnt hiervoor van beteekenis te zijn (40).

Uit het bovenstaande blijkt, dat met het nagaan van één enkele eigenschap, voor de soortbepaling niet kan worden volstaan, hetgeen o. a. ook duidelijk is geworden bij de pogingen om verschillende ongiftige dysenterie-stammen te onderscheiden (48). Daarbij komt nog, zooals reeds even bij de bespreking der agglutinatie werd aangeroerd, dat de eigenschappen der bacteriën niet onveranderlijk zijn. Zelfs is de vraag opgeworpen (49), of men pathogene bacteriën moet trachten te herkennen, onmiddellijk nadat zij uit het lichaam zijn gekweekt, dan wel eerst later, wanneer zij geruimen tijd op kunstmatige voedingsbodems zijn voortgekweekt, waarbij zooals bekend is de virulentie meestal achteruit gaat, om slechts één eigenschap te noemen.

Het wil mij voorkomen dat men over deze vraagstukken nooit tot volkomen overeenstemming zal kunnen geraken. Het soortbegrip is zelfs voor hoogere dieren en planten niet anders op te vatten dan als een overeenkomst. Overgangen

Sluiten