Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Litteratuuroverzicht.

INLEIDING.

Bij het onderzoek van organen, die uit het lichaam zijn genomen is, ten einde een zooveel mogelijk normale werking van het orgaan e ver rijgen, het onderhouden van een goede circulatie een der voornaamste eischen. Het eerste uitgebreide onderzoek in deze richting werd gedaan door de school van Ludwig, wiens leerlingen omstreeks 1865 verschillende, van het lichaam geisoleerde, organen unstmatig doorstroomden ). Als doorstroomingsvloeistof werd toen gebruikt versch gedefibrineerd bloed van dezelfde diersoort. In den beginne trachtte men dus, ook wat de circulatie betreft zooveel

Sn m 6 .no™ale verho"dingen te benaderen, doch reeds spoedig arna bleek dat wat de doorstroomingsvloeistof betreft, men ook met andere vloeistoffen zijn doel kan bereiken.

Toen S. Rinqer omstreeks 1880 een onderzoek instelde naar de

ZugvVan ve^schilIende stoffen op het hart van den kikvorsch, maakte hij voor de kunstmatige doorstrooming van het hart gebruik an gedroogd ossenbloed, dat opgelost werd in water, zoodat hieruit een oplossing ontstond, die overeenkwam met normaal bloed. Deze eis o werd nu verdund met eene zoutoplossing van 0.75% NaCl en wel zoodanig, dat op een deel bloed vijf deelen zoutoplossing wer en toegevoegd '). Ringer heeft toen getracht om den invloed na te gaan, die de verschillende bestanddeelen van het bloed uitoefenen op de contracties van het kikvorschenhart. Reeds tevoren

von Lj^gei866-1874.Phy6i0l0giSChen AnStalt Z" Leipzig' ^rausgegeben 2) S. Ringer. Journal of Physiology Vol. 3 p. 380, 1880—1882.

Sluiten