Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HlRSCHFELD), omdat andere van belang zijnd® faktoren als bloedingen, secundaire infecties of metastasen van den tumor in de beenderen zoo dikwijls ontbreken. Een zelfde meening was reeds eerder door MÉNÉTRIER ') geformuleerd. ALBU 2) stelt zich, wat het maagcarcinoom betreft, op hetzelfde standpunt.

C. LEWIN 3) drukt zich voorzichtiger uit door te zeggen, dat wij een toxische oorsprong niet van de hand kunnen wijzen, ook al is zij voorloopig nog niet bewezen.

Ad. SCHMIDT4) waagt het niet, zich reeds uit te spreken over de mogelijkheid van een toxische oorzaak; hij wenscht verdere onderzoekingen af te wachten.

TüRCK5) is een der weinigen, die scherp uitspreekt, dat in de overgroote meerderheid der gevallen alleen de herhaalde grootere en kleinere bloedingen aansprakelijk gesteld moeten worden voor het ontstaan der anaemie bij het carcinoom. Een toxische oorsprong acht hij nog niet bewezen.

Waar zóó algemeen aan een toxisch proces gedacht is bij de anaemie van het carcinoom, ligt het voor de hand, dat men deze giftige stoffen ook in het bloed der lijders heeft gezooht. De eerste onderzoekingen daaromtrent stammen van ASCOLI6) later vooral door CRILE7) op groote schaal herhaald. Zij meenen, dat men bij kankerlijders veelvuldig isolysinen in het serum kan aantoonen, zoodat speciaal door den Amerikaanschen onderzoeker diagnostische beteekenis aan dit verschijnsel wordt toegekend; van belang is, dat tuberculose uitgesloten moet kunnen worden. Latere waarnemers drukken zich echter met veel grootere voor-

') Cancer, 1908.

2) I.c.

3) Ergebnisse der inneren Medizin, Bd. 2. 1908.

<) l.c.

5) Klinische Haematologie, 1912.

6) München. Medizin. Wochenschrift, 1901.

7) Journ. Americ. Medic. Association 1908.

Sluiten