Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben aangetoond, dat de O-dissociatiecurve van het haemoglobine behalve door de temperatuur door talrijke andere factoren beinvloed wordt. Vooral de H-ionen-concentratie is in dezen van belang. Daarnaast hebben verschillende zouten een zeer uiteenloopend effect. Volgens HALDANE zou het C02-bindend vermogen van aan zich zelf overgelaten bloed afnemen, hetgeen aan de vorming van zure stoffen toegeschreven moet worden. Bij den korten duur van onze proefnemingen komt dit echter blijkbaar niet in aanmerking, aangezien zooals reeds werd vermeld, na schudden met lucht dezelfde O-capaciteit wordt aangetroffen als vóór het verblijf in de broedstoof.

Tenslotte is de mogelijkheid in het oog te vatten, dat de erythrocyten evenals alle andere levende cellen zuurstof verbruiken en haar eigen oxyhaemoglobine op deze wijze reduceeren. Men is veelal geneigd de roode bloedlichaampjes wegens het gebrek van een kern een geringe vitaliteit toe te kennen. Gemeten aan het O.-verbruik blijkt deze, althans bij oudere individuen, dan ook gewoonlijk gering te zijn in onderscheid met de Leukocyten en de bloedplaatjes, die een levendige gaswisseling vertoonen. Bij de kernhoudende erythrocyten der vogels wordt daarentegen een sterk O-verbruik aangetroffen.

MORAWITZ ') is de eerste geweest, die er de aandacht op heeft gevestigd, dat onder bepaalde omstandigheden dit verschijnsel ook bij roode bloedlichaampjes van zoogdieren, speciaal ook van den mensch, wordt gezien. Indien hij nl. proefdieren door herhaalde aderlatingen anaemisch maakte, bleek het ,,O-verbruik", de „Sauerstoffzehrung," sterk toe te nemen, waaruit hij de conclusie trok, dat dit aan de aanwezigheid van jonge erythrocyten in de circulatie moest worden

') Archiv. f.. experim. Pathol. u. Pharmacologie, Bd. 60, 1908.

Sluiten