is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lQanentc contractuur der verlamde spieren; het is duidelijk, dat ®r onder zulke omstandigheden aan seene verbetering door mid8 van electriciteit te denken valt. Is echter de zenuw tot haren "orrnalen toestand teruggekeerd, zoo kan men de paralysis faci18 bijna altijd door eene gepaste aanwending der faradisatie ^ genezing brengen, zelfs al heeft zij reeds langen tijd geduurd, nder zulke omstandigheden toch, heeft professor Cré door de a'iwending van electriciteit eene paralysis facialis genezen , die j*cht en een half jaar bestaan had, en Dr. Russel-Reynolds eeft 0p dezelfde wijze eene verlamming, die veertien jaren lang aci geduurd, aanmerkelijk verbeterd. Voor het overige kunnen wij nalaten op te merken, dat het vooruitzigt op genezing gerin®er is, naarmate de lijder eenen hoogeren leeftijd bereikt heeft. In et algemeen is het geraden, den stroom niet op den hoofdstam der |Ze,1Uw aan te wenden, maar dien op elke afzonderlijke spier te a'eQ werken.

Paralytische toestanden van de tong en van den pharynx zijn altijd erdaeht, daar zij in den regel uitvloeisels zijn eener hersenaandoe. Daarentegen wordt verlamming van den nervus recurrens den regel door hysterie en niet door structuursveranderingen verhaakt. In gevallen van de laatste soort, brengt de aanwending 11 electriciteit dikwerf genezing te weeg.

3. Hysterische aphonie.

De galvanische behandeling der aphonie werd het eerst onder^en in het jaar 1800, door een duitsch geneesheer, met name ^r®Pengiesser en wonende te Berlijn (Yersuche, den Galvanismus Heilung einiger Krankheiten anzuwenden. Berlin 1801). Hij be(.ie°elCle de werking van den str00[n » die door één enkel galvanisch j^U'ent werd voortgebragt, op den larynx van een meisje, dat sinds het gebruik van hare stem had gemist; ten dien einde legde J eerst ter weerszijde van den larynx een vesicatoir en bragt hij

Verb' de ontbloote cutis met den "nkpool en den zilverpool in jinding. De keten werd gedurende een vierendeel uurs gesloten gen> gedurende welken tijd de larynx zich krampachtig op en neer