is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den Hollandschen boer is hel genoeg hem te doen zien, dat er bij eene zekere methode iets te verdienen is en zijne zucht naar winst drijft hem spoedig die ook te beproeven. Maar er is een voorbeeld noodig waarbij hij de geheele wijze naauwkeurig kan zien en zich kan overtuigen dat zij practisch en uitvoerbaar is en werkelijk de voorspelde voordeelen opbrengt.

Het voorbeeld, door mij in deze bladzijden voorgeslagen, biedt daartoe het eerste middel aan. Ook kan de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, welke ik reeds voorleden jaar de eer had op mijn bemestingssysteem opmerkzaam te maken, zeer behulpzaam zijn om de resultaten daarvan algemeen bekend te doen worden.

Vervolgens zou het raadzaam zijn voor het Gemeentebestuur een stuk weiland te huren, en onder het toezigt van een daartoe aangesteld persoon de daarop wonende boeren het hier aanbevolen systeem te doen volgen met den mest, welke gedurende den aanleg der pneumatische inrigting verkregen wordt. Tegelijkertijd zou het misschien goed zijn een stuk heideland (per spoorweg of kanaal bereikbaar) aan te koopen ter ontginning, onder een soortgelijk toezigt.

De opbrengst, te weeg gebragt door een krachtigen mest, op eene onschadelijke wijze aangewend, is te algemeen bekend om aan het goede resultaat der proeven op reeds in gebruik zijnd bouw- of weiland te twijfelen. En in dat geval is de spoedige navolging van dit systeem bijna zeker.

BEHANDELING VAN DEN MEST IN DEN WINTER.

Er bestaat misschien nog eene zwarigheid, welke moet verklaard worden, namelijk: wat moet met dezen mest gedaan worden des winters, wanneer de grond zoo hard bevrozen of door sneeuw bedekt is, dat hel inploegen onmogelijk is?

Mijn antwoord hierop is: dan moet de mest in de vaten bewaard worden, waarin hij verzameld is, en door hem op het