Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blanc — daarachter verborgen zich klinkende namen — had men letterlijk den draak gestoken met ons defensiewezen; aan goede wenken heeft het voorwaar dus niet ontbroken.

Ook „wij" wezen — zooals de journalist schrijft — meermalen op tal van tekortkomingen en ongerechtigheden, zooals destijds in „Eene militaire preek"; terwijl betoogd werd, hoezeer wij ten achteren waren en het gevaarvolle van halve maatregelen werd aangetoond.

Minister Blanken, in plaats van zijn voordeel te doen met" de goede raadgevingen, welke hem ten deel vielen, vaardigde strenge ukazen uit, om het schrijven van oflicieren nadrukkelijk te verbieden en met de gevoeligste straffen te bedreigen; in de Tweede Kamer verdiepte men zich in het al dan niet welvoegelijke eener echtverbintenis van officieren met „bakkersdochters".

Hoe een Minister van Oorlog, maar eenigszins op de hoogte van zijne taak, van zijne zware verantwoordelijkheid, een gerust oogenblik toen kan hebben gehad, was steeds onverklaarbaar!

Dat het goed afliep -— eigenlijk hebben wij 't niet verdiend.

Niet alleen had een soms niet te voorkomen conllict, allicht onvoldoende handhaving der onzijdigheid, zooals de Bondskanselier reeds aan de Luxemburgsche Regeering ten laste legde, onverhoeds ons in den strijd kunnen mengen; dit hadde ook in de bedoeling van een der oorlogvoerende Mogenheden kunnen liggen. Althans Pruisische officieren hebben later in een vertrouwelijk gesprek zich laten ontvallen, hoezéér velen hunner het als eene fout hebben aangemerkt dat, toen in den Fransch-

Sluiten