Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dagen af, want eerst bij die overplaatsing kwam hij tot de werkelijke uitoefening zijner functiƫn van korporaal. Het meest hinderde hem, dat hij, versierd met de onderscheidingsteekenen van zijnen graad, nog op post moest staan, zooals in die dagen bij het InstructieBataillon geschiedde, iets wat in zijne oogen de glorie zijner chevrons wel eenigszins deed tanen.

Intusschen maakte de nooit stilstaande tijd ook hieraan een einde, en werd hij eindelijk rijp geoordeeld om het onderwijs aan de recruten te gaan geven, als voorbereiding voor den overgang naar een regiment, welke bij welslagen een zestal weken later zou kunnen plaats hebben.

Edoch, dat blijde vooruitzicht zou weldra verstoord worden. Geen alledaagsche belemmering, geen tekortkoming in het een of ander, noch een ontijdig ziek worden was het, wat thans in den weg trad; neen, niets meer of minder dan de tusschen Frankrijk en Duitschland uitgebroken oorlog vormde het beletsel.

Deze toch maakte eene mobilisatie of strijdvaardigstelling van de Nederlandsche krijgsmacht noodzakelijk, ten einde de onzijdigheid van ons grondgebied te be waren, en de maatregelen, met dat doel genomen, strekten zich ook uit over het Instructie-Bataillon.

't Was op een Zondag-ochtend. De troep was als gewoonlijk ter kerke geleid. Bij het terugkeeren werd men van verre een dichten drom volks gewaar, die zich voor de kazerne ophield, wat natuurlijk niet naliet de nieuwsgierigheid te prikkelen, en in verband met de omstandigheden aanleiding gaf tersluiks het stilzwijgen in de gelederen te verbreken om zijne gissingen aan zijnen nevenman mede te deelen.

Sluiten