Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de glorie van zijn nieuwen graad aan de wereld kon vertoonen.

Voor langer dan een paar dagen was de bereidwillige hulp der kameraden niet noodig, want Zaterdag daarop kwam Bramsen in de week, een lot dat in den regel eiken nieuwen functionaris bij eene compagnie treft.

Gedurende den tijd, dat hij de week heeft, is de sergeant zoowat het alziend oog der compagnie. Hij moet waken voor de geregelde vervulling der verschillende diensten, deze bijtijds aanzeggen en orde en netheid in de kamers onderhouden. Om die verschillende verplichtingen naar behooren te kunnen vervullen mag hij dan ook, tijdens hij met den weekdienst belast is, de kazerne niet anders dan voor dienstzaken verlaten. Nog vóór die week van gedwongen tehuis blijven voorbij was, lag Bramsens nieuwe onderofficiers-uniform gereed.

't Was Zondag, een heerlijke voorjaarsdag, vol lentegloed en zonneschijn, die glinsterend weerkaatst werd op de straten, nog nat van den nachtelijken regen. Maar helderder nog scheen 't zonnetje van binnen bij den jongen onderofficier, die zich voortspoedde, om in zijne fonkelnieuwe uniform de bewondering te gaan oogsten zijner verwanten.

Of hij zich voelde, terwijl hij daar heenstapte!

Opgewekt en veerkrachtig was zijn gang, hoog droeg hij het hoofd, blij genietend van de glorie zijner gouden chevrons, wier bezit hem de borst deed zwellen van vreugde.

Met voordacht had hij zijnen weg zóó gekozen, dat hij langs een paar posten moest komen, alléén om het genot het verschuldigd eerbewijs van de schildwachten

Sluiten