Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doop of geboorte, van ondertrouw of huwelijk en den datum van overlijden op elkaar volgen.

Ten zeerste doet het mij leed, dat de omvang van het compleete werk, in het prospectus geschat is op drie deelen. Met het oog op de uitgebreidheid, waarmede ik vooral de »Aanteekeningen'' wensch te behandelen, meen ik thans reeds te kunnen constateeren, dat er stellig één, mogelijk nog twee deelen zullen moeten worden aan toegevoegd.

De volgende deelen, zullen, vooral wat de taanteekeningen" betreft, veel belangrijker dan dit eerste kunnen worden.

Het Schiedamsche Archief, dat jarenlang braak heeft gelegen, wordt thans door de goede zorgen van den Gemeente-Archivaris Jhr. Mr. Humalda van eysinga geregeld, terwijl ons Gemeente-Museum, waar'van de samenstelling en bijeenbrengi7ig in goede handen is, nl. in die van den Heer G. visser Bzn, wanneer het eenmaal voor het publiek geopend zal zijn, den liefhebbers van heraldiek niet zal te leur stellen; er bevinden zich nl. daar vroedschapslijsten met wapens enz., die de afgunst van menige grootere gemeente zullen opwekken.

Bovendien zijn daar aanwezig een groot aantal gegevens over het oude Gildewezen, welke, wanneer eenmaal voor ieder toegankelijk, ongetwijfeld een vrij wat ruimer blik in de oude geschiedenis onzer stad zullen doen slaan, dan tot heden het geval was.

Dat een uitvoerige arbeid, als de mijne, niet zonder welwillende medewerking van anderen is tot stand te brengen, zal ieder begrijpen. Alom, van wie dan ook,

Sluiten