Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis aldaar, Adjunct ter dagvaart 3n gecommitteerde Raad van Holland en West-Friesland aa Vitam.

(4) Elisabeth Damen van der Graft, geboren in 1583. overleden den 25 September 1662, huwde te Delft den 14 Maart 1604 met Dirck Adriaansz van Bleiswijck (zoon van Adriaan Dirckszoon Fijck van Bleiswijck en van Claesgen Huygen van der Dussen). Zie Nederl. Kwartierstaten ('s Gravenhage, W. P. van Stockum & Zn.. 1889).

(5) Hun ondertrouw is volgenderwijze in de Registers te Schiedam ingeschreven:

Dirck van der Heym, J. M., geadst met juffr. Margreta van Bleiswyck, weduwe wijlen de Heer Hendiick van der Heym, in syn leven raet en Vroedschap deser stede, syn moeder, ende

Anna van Cleef, J. D, beyde van Schiedam, woon alhier, geads' met de Heer Abraham van Cleeff, out Bureemr en Hoochheemraet van Schieland mits Jacomyna du Bois haer vader en moeder resp.

Zij bewoonden een huis aan de Haven.

(6) Adam van der Heim werd den 5en November 1663 op 20-jarigen leeftijd als Theol. Student te Leiden ingeschreven. Behalve de vele stadsambten die hij te Schiedam bekleedde was hij er o. a. in de jaren 1684, 1690 en 1701 Ouderling der Ned. Herv. Kerk.

(7) In de Groote of St. Janskerk te Schiedam bevindt zich haar grafzerk met het volgende opschrift:

Vrouwe Anna van Bockholt,

Huisvrouw van de Hr I> Adam van der Heim.

OBIIT November MDCCVI oud LVIII.

(8) Hoewel Rotterdammer van geboorte zijnde, bracht hij zijn vroegste jeugd door te Schiedam en woonde aldaar waarschijnlijk ten huize van Dr. Adam van der Heim.

Wij vinden n.1. in oude Kerkregisters, dat Francois van der Tyt, wonende op de Haven, den 8en Mei 1707 als Lidmaat wordt aangenomen.

(9) Zij deed haar geloofsbelijdenis terzelfder tijd als haar oudere zuster, den i7en Augustus 1704, terwijl tevens werden aangenomen Cornelia en Hendrik Bosschaert. Haar huwelijk met Mr. Johan van der Does vinden wij in Ondertrouw-Registers te Schiedam als volgt ingeschreven:

Mr. Johan van der Does, geadst met de Wel-Ed. Geboren Vrouwe Elisabeth van der Dusse, douairière van de Wel-Ed. Geboorne Heer Johan van der Does, Juris atruisque et Philosophie Doctor in syn WelEdheyts leeven Raad, Burgemeester en Raad-Pensionaris der stad Gouda, etc., syn moeder en de Wei-Edel Geboore juffr. Elisabeth van der Does syn suster, alsmeede de Wei-Edel Geboore Heer Mr Bruno van der Dussen,

Sluiten