Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(50) Hij werd den 22en Augustus 1797 ingeschreven als Med. student te Leiden, alwaar hij den ien November 1802 promoveerde tot Medicinse Doctor, na verdediging eener dissertatie getiteld >de Arthritide". Het grootste deel zijns levens bracht hij te Schiedam door, waar hij Lid van den Stadsraad was, en verschillende openbare betrekkingen bekleedde.

In het Studenten-Weekblad «Minerva" (Feestnummer) 14e Jaargang, ie Maart 1889, pag. 15, wordt onder den titel van «Het Leidsche Studentencorps van 1799—1815" een en ander medegedeeld over de stichting van dat corps, welke oprichting plaats vond den 3oen December 1799 ten huize van den student van der Schalk, wonende op de Langebrug, bij welke plechtigheid bedoelde Hendrik Philippus Gijsberti Hodenpijl, en zijn broeder Isaac tegenwoordig waren als vertegenwoordigers der Senaat van »Duce Minerva".

(51) Hij werd den igen September 1826 te Leiden als Student bij de Medische faculteit ingeschreven, maar ging later tot die der Letteren en Rechten over.

Den 27en October 1832 promoveerde hij te Leiden op een dissertatie getiteld «Oeconomico Politica de productus nulla materia constantibus" tot Doctor in de Letteren en de beide Rechten.

In 1847 verscheen er van hem bij J. H. Gebhard & Co. te Leiden een Studenten-Roman in twee deelen, getiteld «Willem van Bergen, Student aan de Leydsche Hoogeschool."

Hij was een zeer kundig man, die bizondere studie van de oude talen gemaakt had.

Als Student was hij o. a. «Praeses" van het «Collegium ad interim" dat den 3en November 1830 werd samen-

esteia, en waarin met hem zitting namen de Heeren teenlack. Ab-actis: Ens. Ouaestnr! Van Pm.

motor; Maas en Loncq, pedelli.

(Zie Alg. Ned. Stud. Weekbl. Minerva 1 Maart 1889. pag. 24.)

(52) Hij promoveerde te Leiden den jen November 1802, na verdediging eener dissertatie getiteld: >de Ictero" en vestigde zich als Med. Doctor te Rotterdam.

Verschillende brochures en artikelen in geneeskundige bladen verschenen van zijn hand, waarvan wij slechts noemen: «Waarnemingen omtrent de thansheerschende epidemie der kinderziekte," (8°, Rotterdam 1818) en artikelen over de cholera, die in een Duitsch Geneeskundig Tijdschrift werden opgenomen en waaraan hij zijne benoeming tot Lid der Geneeskundige Maatschappij te Berlijn te danken had.

Sluiten