Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot 2e Luitenant bij het korps Mineurs en Sappeurs en te Naarden in garnizoen geplaatst. Den 8en October 1874 werd hij bevorderd tot ie Luitenant en werd in de jaren 1874 en 1875 belast met het opzicht over den bouw van het fort Ronduit. Den ien Maart 1878 werd hij belast met den bouw van het fort Voordorp, terwijl hem in 1870 den bouw der forten Spion en Nieuwersluis werd opgedragen.

Bij Kon. Besluit van 4 Maart 1882 No. 11 werd hij benoemd tot Kapitein der Genie terwijl hij den ióen November 1884 werd overgeplaatst naar Utrecht bij het korps Genietroepen aldaar in garnizoen en werd aangewezen tot Commandant der 2e Compagnie.

In 1885 was hij o. a. Bestuurslid der Afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnij verheid.

De Inspecteur der Genie belastte hem in April 1888 met het toezicht over de werken die in den Haarlemmermeer zouden uitgevoerd worden.

Den 2oen Januari 1886, deed een afdeeling geniesoldaten, onder zijn leiding, den toren der Roomsch Catholieke Kerk te Geldrop door middel van dynamiet springen, in zulk een richting, dat geen der omliggende gebouwen werd beschadigd.

Den 7en Februari 1891 werd hij benoemd tot Lid van het Historisch Genootschap van Utrecht en trad den ien September 1892 als eerst aanwezend Ingenieur te Naarden op.

Den ien October 1896 werd hij op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pensioen, ingevolge Kon. Besluit van 21 September 1896 No. 30.

Nog wenschen wij er op te wijzen, dat het monument, dat den i4en April 1891 te Heumen onthuld werd, ter nagedachtenis van de in den slag op de Mookerheide in 1574 gesneuvelde graven Lodewijk en Hendrik van Nassau, hoofdzakelijk aan zijn initiatief zijn ontstaan te danken heeft.

Wapen. In goud drie blauwe klophamers methandvatsels van natuurlijke kleur, boven elk der hamers een gouden kroontje.

Wttewaall,

Sluiten