Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

ROELANTS.

Zooals wij reeds in de Genealogie van dit Geslacht te kennen gaven,- zal het voor den onderzoeker, die een aansluiting van deze familie met één derZuid-Nederlandsche geslachten zal trachten te vinden, geen gemakkelijke taak zijn.

Dat die pogingen vruchteloos zullen blijken te zijn, gelooven wij geenszins, steunende op de uiterst belangrijke gegevens in ons bezit, waarvan wij hieronder een uittreksel zullen doen volgen.

De eerste «Roelants" waarvan >van Goor" in zijn Standaardwerk, de »Geschiedenis van de Stad en Lande van Breda" melding maakt, is Mr. Godert Roelants, waarmede ook onze Genealogie aanvangt.

Genoemde Godert Roelants neemt in het stadsbestuur van 1570—1^83 een zeer prominente plaats in. Hij is Vroedschapsraad, Tienman, Weesmeester en ook gedurende korten tijd Burgemeester van Breda.

Zijn vader, noch zijn grootvader hebben eenig stadsambt bekleed.

Wij meenen daarom te mogen aannemen, dat Mr. Godert of zijn vader zich te Breda gevestigd hebben. De meeste in druk verschenen Genealogieën der Zuid-Nederlandsche Geslachten »R." zijn door ons geraadpleegd, maar is het ons niet mogen gelukken, daar een aansluiting in te vinden.

Dumont in zijn >Fragments Généalogiques (Gand 1860)

feeft zeer belangrijke genealogische aanteekeningen van het lechelsche Geslacht Roelants genaamd de Hamere, aanvangende ± 1350, met Jean de Hamere of Hamers, die huwde Maria van Gestel. Een hunner nakomelingen, Jean Roelants,

Sluiten