Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feboren den 3opn Maart 1443, huwde met Catharina van

utte, waarbij hij tien kinderen had. Zijn oudste zoon Jean Roelants, schildknaap, huwde met Barthelemie Cortleven. Zij hadden elf kinderen, waaronder Corneille Roelants, die huwde te Arnhem met een ons onbekende vrouw. Dit huwelijk kan gesloten zijn ± 1490—1510 en is het zeer wel mogelijk, dat hij de stamvader der Bredasche familie geweest is.

In ons bezit zijn uittreksels van M. S. genealogieën, berustende in de «Bibliothèque Royale" te Brussel, waaronder er een is, die voor het bedoelde onderzoek waarschijnlijk van veel nut zal blijken te zijn.

Jean Roelants huwde Maria van den Hove, waaruit o. a. één zoon Bartholomé Roelants, die huwde Barbe Crols, dochter van Charles en Barbe van der Cappelle. Zij hadden twee zonen Jean Roelants, Heer van Eindhout, die huwde Isabeau van Daver en Jacques Roelants, »il se refugia en Hollande dont de la Postérité."

Bovenbedoelde Jacques Roelants is omstreeks het jaar 1500 geboren en zoude zeer goed de vader geweest kunnen zijn van Mr. Godert, in de genealogie genoemd. Het is daarenboven zeer opmerkenswaardig dat er in de bedoelde M. S. genealogie vele Godefroy's voorkomen.

De Hollandsche voornaam »Godert" is n.1. een verbastering van de Fransche »Godefroy".

Wij hebben gemeend onze zienswijze betreffende de afstamming der Nederlandsche familie Roelants eenigszins uitvoerig te moeten mededeelen, omdat dit van belang kan zijn voor hen, die daarnaar verdere nasporingen wenschen te doen. Ten zeerste houden wij ons aanbevolen voor mededeelingen over dit onderwerp.

De eerste leden van het Geslacht »R.", die wij te Breda aantreffen, behoorden tot het Roomsch-Catholieke Geloof. Maria Roelants b. v. die huwde met Jan Woutersen van Rijckevorsel is R. C. gedoopt den 7en Februari 1612 (dochter van Galerus R. en van Elisabeth van Arendonck), doch later, evenals haar echtgenoot tot de Protestantsche kerk overgegaan. Haar jongere broeder Johannes vinden wij in 1656 vermeld als Diaken *) der Waalsche Gemeente, terwijl ook diens zwager, de echtgenoot van Marie R., Jan Wouterse van Rijckevorsel als zoodanig in 1644 genoemd wordt. Juffr. Ida Roelants gaat in 1670 tot het Luthersche geloof over en Maria Roelants evenzoo in 1675.

De R. C. Doopboeken ten archieve te Breda loopen van 3 April 1582 tot 3 Januari 1811, terwijl die van 17 Juni 1613 tot 13 Juni 1625 ontbreken en juist in die jaren kunnen Johannes Roelants en Bastiaan Roelants, broeders van Maria Roelants, die huwde met Jan Woutersen van Rijckevorsel, gedoopt zijn.

Dat de genoemde Johannes Roelants en Bastiaan Roelants

*) Bapt. 13 Février 1656. Pierre, fils de Jean Roelants notre diacre et de Adriane de Bernagie. Tesm. Martyn de Ryckevorsel Adriane Bernagie, Pétronelle Bernagie (Geextr. Waalsche Doop Registers te Breda).

Sluiten