Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT VERHAAL

VAN HET

GODVRUCHTIG LEVEN

EN

ZALIG AFSTERVEN

VAN

JOANNES LUIKEN *)

IJ was geboren te Amsterdam in 't jaar 1649, den 16 April. Zijn Vader was de vrome Kasper Luiken (door zijn boekje Winst zonder Verlies 2) welbekend) en zijn deugdelijke moeder, genaamd Hester Coores, van wier stillen geest

haar Zoon een goed deel had. Hij wierd in zijn jonkheid tot de Schilderkunst opgebracht en was van nature een Poëet; trouwde in 't 19e jaar zijns ouderdoms met Maria de Oude, eene dochter, zeer vermaard door haar uitmuntenden Zang, waarbij hij -vijf kinderen heeft gewonnen, die allen jong zijn gestorven, behalve zijn Zoon Kasparus Luiken, die door de Etskunst ook zeer wel bekend is. In 't 26e jaar zijns ouderdoms is hem de HEERE op een krachtdadige wijs aan zijn herte verschenen3), hem met

1). De door hem zelf sinds 1674 aangenomen spelling Jan Luyken kreeg sinds dien burgerrecht. — In de uitgave van Jezus en de Ziel welke aan dezen herdruk ten grondslag ligt, zijn bij Luyken's portret Lofdichten geplaatst. Wij gaven er de voorkeur aan, die te vervangen door deze biografie. Zij komt voor in de nog in zijn sterfjaar verschenen: „des Menschen Begin, Midden en Einde" en „Schriftuurlijke Geschiedenissen en Gelijkenissen." Over Luykens bloedverwanten geeft de Inleiding van „het Werk van Jan en Casper Luyken" uitvoerige inlichtingen.

z). Het onderwerp is eene aanprijzing van barmhartigheid, weldadigheid en naastenliefde. De schrijver was bevriend met de Collegianten, een Vereeniging opgericht door lidmaten van de Remonstrantsche en Doopsgezinde Gemeenten.

3). Zie de Inleiding.

Sluiten