Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werping en willeloosheid, zonder daar af te klagen als 't over was, of te vreezen tegen het toekomende.

In de Etskunst was hij zoo verre gevorderd dat zijn Medekunstenaars zelfs van hem getuigden dat zijns gelijke weinig bekend was, doch hij zelf wilde niet hooren dat men tot zijn lof daar iets van sprak, zeggende: „Het dient mij maar tot een Staf om door het land van dezen tijd te reizen8).

In al zijn handel en wandel was hij een voorbeeld van ootmoedigheid, gelatenheid, aandachtigheid en algemeene liefde. Nooit werd hem aangenamer tijding gebracht, als dat hij hoorde, dat in iemand van zijn goede bekenden een lust tot rechte vreeze Gods ontstond. Men hoorde hem niets ophalen tot zijns naasten nadeel, maar daar hij, integendeel, iets goeds wist bij te brengen, dat meldde hij gaarne, volgens den rechten aard der Christelijke Liefde die 't goede gelooft en hoopt (1 Cor. 13 : 7).

Verder zag men hem in de tegenspoeden, die dikmaals heel zwaar aankwamen9), zeer standvastig en onbeweeglijk, nooit met een versaagd of wankelbaar gemoed; maar heeft alles stil van de hand des Heeren, die hij in alles erkende, genomen. En integendeel heeft nooit de voorspoed zijn herte verleid, om hem van den weg des Armen levens van Christus te doen treden, maar in alle getrouwheid, 't geen boven zijn geringe nooddruft was, zijnen behoeftigen naaste blijmoedig mededeelende; zoodat het grafschrift van Atolus met recht ook het zijne mag zijn, t welk aldus luidt: Deze heeft zijne Goederen vooruit

s). In „Suasso" is één geheele wand ingenomen door kasten, gevuld met door hem geïllustreerde werken. Hij heeft met meer dan 100 uitgevers in betrekking gestaan. Het werk van den heer P. van Eeghen bevat van deze meer dan 3000 illustraties de beschrijving. 3000 etsen! — Men leze van Eeghen bl. XLII—XLIX over zijn manier van etsen, nauwgezetheid enz.

9). In zijn 10 huwelijksjaren verloor hij door den dood zijn vrouw en vier kinderen. Zijn eenigst hem overgebleven kind stierf ook nog vóór hem, zie aant. 14.

Sluiten