Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonschijnende dingen der Wereld." Dus waren zijne woorden, bevestigd met alle de daden zijns levens.

Vele bijzondere Gevallen zijns wandels zijn hier niet te melden, wijl hij een stil, afgescheiden leven geleid heeft, 't geen zijn beroep genoeg toeliet en dat hij 't best oordeelde om den Heere wèl aan te hangen.

Om zijn innerlijken toestand recht te leeren kennen, en wat zijn geestelijke honger en spijze was, heeft men zijn Schriften te lezen, en inzonderheid het groote werk over den Bijbel12); daar ziet men hoe klaar hem bestraalde de verlichtinge van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is (2 Cor. 4:4); in welks licht en klaarheid hij zich zelf en zijn vijanden bijzonder had leeren kennen, gelijk te zien is in dat uitmuntende Vers over den geestelijken Krijgsman; en hoe Ridderlijk hij zich in dezen geestelijken strijd gekweten heeft, kunnen die met groote lof melden, die hem vele jaren van nabij gekend hebben; ja, men mag met waarheid van hem zeggen, dat zijn leven met zijne Schriften overeen kwam, en op hem toepassen 't geen van Nathanaël staat: Ziet waarlijk een Israëliet in welken geen bedrog is (Joh, 1:48).

Hierin volhardde hij tot zijn einde, 't welk was in het 63e jaar zijns ouderdoms als 't den Heere behaagde dezen zijnen getrouwen dienaar te verlossen uit al de wederwaardigheden dezes levens en over te voeren tot ,,de vrijheid der heerlijkheid der Kinderen Gods" (Rom. 8 : 21), om hem te beloonen voor zijne 36-jarige getrouwheid, met een Eeuwige, Zalige belooning, waartoe de mensch geen woorden heeft om 't zelve naar waarde uit te drukken, dewijl het „nooit in 't harte des menschen is opgeklommen, hetgeen de Heere bereid heeft voor degenen die hem lief hebben (1 Cor. 2:9).

De Ziekte kwam hem aan den 30 Maart tegen den avond, met een gemeene koorts, die hem ook tot het

)2). Historie des Ouden en Nieuwen Testaments.. t'Amsterdam bij Pieter Mortier 1700; de z.g.n. Groote Bijbel van Mortier. Zie van Eeghen en Suasso.

Sluiten