Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele zet zich tegen Vleesch en Bloed.

Zoudt gij mij dan zoo gansch en gaer begeven,

mijn halsvriendin, " o Ziel? en rooven mij mijn hoogste goed: mijn welig spelend leven

en voeren in een diepe slavernij?

Zoudt gij uw vriend, uw naaste halsvriend schenden

en maken tot een ieders smaad en spot en werpen in veel jammer en ellenden, ^

bedenk u recht: kan dat bestaan voor God?"

Zoo spreekt het Vleesch, de oude mensch der zonden.

Hoor, wat ik hem voor eenen antwoord geef:, ,,'t Is beter dat gij tijdlijk wordt gebonden

als dat gij mij in eeuw'ge banden dïeef.

Gij zijt een schalk en spint mij maar ellende;

gij meent uw buik en doet gelijk een beest.

En komt gij dan aan u bestoken L) einde,

wijl gij uw grond hebt in der Sterren Geest zoo breekt gij af en laat mij henen varen-

Schijnt dan Gods licht niet in mijn Zielevuur,

zoo moet ik wel in 't eeuwig duister waren wijl ik ontspring uit d'eeuwige natuur.

Daarom, o gast! mij is de wacht bevolen;

gij stuift tot Niet, ik ben een eeuwig Band.

Het lust mij niet, in eeuwigheid te dolen:

Ik zoek mijn rust in 't eeuwig Vaderland.

Goddelijk antwoord.

Indien uwe rechterhand u ergert, houw ze af en werp ze

van u. Matth. V : 30, . jji _ -

Doodt dan uwe leden die op de aarde zijn. Coloss. 111 . S.

H voorbeschikt. , . , .. n_

= Lucifer. Daar 't lichaam hem onderworpen is, draagt op 't prentje dit (de Ezel) een ster op t voorhoofd.

Sluiten