Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopen, noch ophouden van JEZUS ootmoedig aan te roepen; maar looft en dankt God in de armoede uws geestes en leest tot uw vertroosting gaarne dit vers: De armen en ellendigen, o Heere! zullen uwen naam lovend Psalm LXXIV : 24. Want veel heilige en aandachtige Mannen hebben ook somtijds dorre, en langen tijd van God verlaten geweest, opdat zij geduldigheid en medelijden

zouden leeren, door het proeven van pijn en gebrek; en

opdat zij zich van hen zeiven niet te veel zouden laten dunken ten tijde der aandachtigheid en verheuginge.

Ziet op het Lam Gods, en leert gelatenheid. Onze allerliefste Heere Jezus Christus was voor onze zonden in den winter der dorrigheid zóó verlaten van zijnen Vader (in helpender wijze) en van de Godheid (met welke hij toch natuurlijk1) vereenigd was) dat geen enkele droppel zijner Godheid zijne kranke, lijdende Menschheid een oogenblik te hulpe kwam in alle zijne nooden en onuitsprekelijk lijden; hij was onder alle Menschen de verlatenste en zonder alle hulpe. Dat hiet2) in der Helle varen. Wie in zulke verlatene gelatenheid Christus konde navolgen, die waar' des Hemelrijks zeker. In deze van God en alle kreaturen verlatene gelatenheid leit verborgen de overwezenlijke 3), eeuwige Zomer, de zaligheid. Wanneer het wel wintert, dan zomert het ook wel4).

1) van nature.

-) heet.

3) bovenaardsche.

4] 't Prentje is verwant aan Bolswerts teekeningen II en VII in Hugo's ,,Pia Desideria", dus een Katholieke Hooglied-mystiek. Op dit stramien zijn dan Böhmistische beelden geborduurd.

Sluiten