Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het XIX. Zinnebeeld.

Van de Ziele, wat zij eigenlijk is.

God is een louter Wezen, van hetwelk alle dingen hun wezen ontvangen. Mijn wezen vloeit zonder middel uit God, en van het wezen vloeit het leven en van het leven de zaligheid. Vergadert u en alle krachten der Ziele in het inwendige der Zielen, dat is: in het Wezen en staat stil, dan zal God noodwendig inlichten.

Mijn Ziele is een spiegel, waarin God alle uren schijnt en licht. Maar dat ik zijn licht niet gansch gewaar word in mijn Ziele, daar ben ik zelve oorzaak van, omdat ik mij niet onthoude van alle geschapen dingen en mijn Ziel niet bloot daarstel; zij wordt te menigmaal aan uiterlijke dingen vermenigvuldigd en verhinderd dat zij God in zich zeiven zien kan.

Zoo de spiegel voor mij gehouden wordt, moet zich mijn gestalte en beeld in den spiegel in-beelden, of ik wil of niet wil. Alzoo ook indien zich de mensch ontledigt van alle uitwendige dingen, en dat alle krachten in het wezen vergaderd zijn en de mensch in een vergeten zijns Zelfs en aller dingen komt, zoo moet God noodwendig inlichten en inblikken in de Ziele, en één zulke blik is beter dan de heele wereld met al haar goed. In een spiegel wordt een aangezicht gebeeld en de gansche gestalte, maar de natuur en het wezen gaat daar niet in. Maar zoo zich God ver-beeldt in de Ziel, zoo gaat natuur en wezen daar

in. In somma: de goddelijke natuur ver-giet zich gansch

in het bloote wezen der Ziele indien zij louter en rein is. Mijn aangezicht met gestalte en vorm vergiet zich wel in den spiegel, maar mijn natuur en wezen gaat daar niet in. Maar God giet zich in de ziel met natuur en al

ziin wezen; alzoo is God in de Ziel, en de Liel in uoq.

De wijn is in het vat, maar het vat niet in den wijn.

Maar in de geestelijke, onzienlijke dingen gaat het anders toe. De Ziele is in God, en God in de Ziele; God is in

Sluiten