Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G

De Ziele in aandachtigheid over het werk verlossing.

ii zaagt de gramschap Gods in de eeuwige natuur i _i nmVipirl ontstoken s.ls een vuur,

aoor ae —— —

,-.rr 1 i i 'i U1nn/J A <-»*• erhanPtl

den Duivel als een Wolt, belust op x

vast grimmen; de eeuw'ge dood en de eeuw ge afgrond

Ter andre zijde, {och Heer, dat was de hoogste nood!) zaagt gij ons wapenloos van alle kracht ontbloot,

daar was noch hulp noch raad. Toen hadt gi, medelijden met de afgevallen Ziel, en stelde u tusschen beiden.

Gij wierdt ons schild en bleeft zoo vast en trouw lijk

De pijlen vielen scherp en schrik'lijk op u aan! Dat 'tuigt het dierbaar bloed uit al uw roode wonden, dat op der aarde vloot voor al des werelds zonden.

Dat hiet eerst liefde, o Ziel! Waar blijft gij me en oon voor uw verlossinge, dien schoonen leyenskroon. Ach' wie ben ik, mijn God, en wie zijt gij, mijn Heere. Waar zal een Worm in 't stof een Koning mee^ vereeren! Naamt gij 't verbrijzeld hert niet voor uw lijden aan, o dkpste liefde Gods, zoo konde ik niet bestaan. Nog blijf ik evenwel in eeuwigheid u schuldig voor 't uitgestorte heil, zoo groot en menigvuldig.

)

Goddelijk antwoord.

Vrees met; ik ben de eer,,. .« de lUM.£.

'ZeTêSTi^Zei db:,\'eT?£ dood,. - Op„-

baring I : 17. 18.

Sluiten