Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke begeerte ontsprongen en in een wezen geschapen, waar in den beginne geen wezen daartoe voorhanden was, maar alleen dat zelve Mysterium der eeuwige gebaring, in welke een eeuwige volmaaktheid is geweest. Want God heeft de kreatuurlijkheid niet geboren, opdat hij daardoor volkomen wierde. maar tot zijns zelfs openbaringe, als ter groote vreugde en heerlijkheid. Niet dat zulke vreugde eerst met de kreatuurlijkheid begonnen heeft; neen, want zij is van eeuwigheid in 't groote Mysterie geweest, maar alleen als een geestelijk spelen in zich zeiven. De kreatuurlijkheid of schepping is datzelve spelen uit zich zeiven, als een Model of Werktuig van den eeuwigen geest, met hetwelke hij speelt; en het is evenals een groote Harmonie van velerlei snarenspel, hetwelk als in eene Harmonie gesteld is. Want het eeuwige woord of Goddelijk Geluid 9) of stemme welke een Geest is, heeft zich in vormingen als in een uitgesproken woord of geluid met de gebaring des grooten Mysterie ingevoerd; en gelijk als het vreugdenspel in den Geest der eeuwige Gebaring in zich zelve is, alzoo is ook het werktuig, als de uitgesprokene Vorm in zich zeiven, hetwelk het levendige geluid1 voert, en met zijn eigen eeuwigen geest des willens 10) slaat, dat het luidt en klinkt, gelijk een Orgel van veel stemmen met een eanige lucht bewerkt wordt, dat een ieder stemme, ja een ieder pijp ") haren toon geeft, en daar is toch maar eenerlei lucht welke in ieder stemme geluid geeft, naar dat het Instrument of Orgel gemaakt is. Alzoo is in de eeuwigheid in het gansche werk der goddelijke openbaring maar een eenige Geest, welke de Openbaarder in het uitgesproken geluid, alsmede in het sprekende geluid Gods is, welke het leven is des grooten Mysteries en van al hetgene wat daaruit geboren is; hij is de Openbaarder van alle de werken Gods. 12)'

9) „Hall".

I0) „Willensgeist".

u) „Pfeife."

^2) Deze alinea = Böhme Band 4, Von der Geburt over Bezeichnung aller Wesen, bi. 452, kap. 16:1—4.

Sluiten