Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpelijkheid aller Qualiteiten; die is nu gansch licht, en dik gelijk een nevel, maar gansch doorluchtig als een Kristallijnen Meer, dat men door alles kan heen zien; maar alzoo is de gansche diepte of ruimte, boven en onder.

Nu hebben de Engelen ook zulke lichamen, maar drooger te zamen gecorporeerd, en haar lichaam is ook de kern uit de natuur, het beste, of de schoonste glans uit de natuur.

Nu op den zevenden Geest Gods steunen zij met haar voeten; die dik is als een nevel en helder als een Kristallijnen Zee; daarin klimmen zij opwaarts en nederwaarts waarheen zij willen. Want haar behendigheid is zoo snel, als de Goddelijke kracht zelve, nochtans is de eene sneller als de ander, alles naar de qualiteit waar hij van is.

In diezelve zevende Natuurgeest gaan o<ok op14) de Hemelsche vruchten en verwen, en alles wat begrijpelijk is; en het is, alsof de Engelen tusschen Hemel en Aarde in de ruimte zouden wonen, daar zij op en nederklimmen, en waar zij ooit waren, daar rust haar voet als of zij op de aarde stond.

De Ouden hebben de Engelen met vleugels den Menschen voorgeschilderd, maar zij hebben ze niet van doen, doch zij hebben handen en voeten gelijk de Menschen, maar op een Hemelsche wijs 60),

De Heilige Engelen wallen of wandelen in alle de drie Koninkrijken onder malkander; daarvan ontvangt de een van den ander (dat is: van de schoone gestalte, vriendelijkheid en deugd des anderen) zijn hoogste vreugde, en evenwel behoudt een ieder zijn natuurlijk bezit of plaats 61), waarin hij tot een kreatuur geworden is, voor zijn eigendom.

Gelijk als iemand in deze wereld van een Bloedvriend en lief Mensch uit een ander Land bezocht wordt, daar

60 ) Deze 5 alinea's = Aurora bl. 128, al. 4—8. 61) „Sitz oder Locum".

Jezus en de Ziel 14

Sluiten