Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hals te slaan, en te zeggen : „Laat me toch maar liever hier blijven, hier bij u waar ik het zoo heel goed heb. Maar dan kwam eerst haar hoogmoed haar een beetje te hulp. Zij had nu eenmaal gezegd dat zij wilde gaan, en zij zou zich geschaamd hebben het niet althans te probeeren ten slotte. En dan George! George, voor wien zulk een halfheid de grootste voldoening zou zijn! En vervolgens redeneerde er een betere, lievere stem in haar hart mede, en deed haar geestdrift weer ontvlammen. Als zij nu eenmaal door dien moeilijken eersten tijd héén was, zou het dan niet heerlijk zijn zooveel voor anderen te kunnen doen, te weten dat zij haar leven nuttig besteedde, in plaats van zich, zooals zoovele jonge meisjes in hare omstandigheden, te vervelen! ?

Thans kwam uit het hek van ,,Rustheuvel", waar zij juist voorbijging, een heel troepje op haar af: Louis Rahden met zijn zusters: Annie en Bertha, en George; zij hadden getennist, en waren nog heelemaal verdiept in een gesprek daarover, toen Bertha haar in 't oog kreeg, en riep:

„Kijk, daar heb je Lena ook! — Waarom ben je niet met George meegekomen?"

Sluiten