Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare zonen, met gebeden en smeekingen neergelegd voor Gods troon. O, de beslissing van menige wereldgebeurtenis ligt gemeenlijk op eene plaats, waar de mensch haar niet zoekt. „Meer nog dan de legers, zijn het de geestelijke krachten die de wereld beheerschen"; want wat geschiedt is gevolg van iets anders — en Neerlands geschiedenis is mede het antwoord van den almachtigen God, op het gebed van die vrouw, die, arm en ellendig, zich aan Hem heeft toevertrouwd.

Wij komen dit te weten uit brieven, welke in de bangste dagen geschreven en, Gode zij dank, nog aanwezig zijn. Wat haar grond, haar kracht en hope was treedt helder in het licht. Hoe blijkt daaruit dat zij, in plaats van moedeloos te worden, krachten verkreeg in den strijd. Het devies van Nassau is wel: „Je maintiendrai" ik zal handhaven — de gravin van Nassau heeft hare zonen ter handhaving gelegd in de hand des Allerhoogsten. En de Heere heeft geantwoord: „om het kermen der nooddruftigen zal Ik nu opstaan, zegt de Heere, Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast" Ps. 12.

De brieven van Juliana getuigen dat zij beleefde, hetgeen zij beleed. In den bitteren strijd van luthersche drijvers tegen de gereformeerden kon zij zich niet vinden, maar toonde levendige belangstelling in den strijd tegen Rome. Toen in het jaar 1575 het graafschap Königstein van de zijde des Keizers gevaar liep, schreef zij aan haren broeder o. a.: „de Almachtige moge een genadig middel geven dat gij tot eenen Christelijken vrede moogt komen en de onderdanen bij de ware goddelijke religie blijven".

In de Heilige Schrift was zij, gelijk hare zonen, zeer thuis. Dikwijls haalt zij voorbeelden aan uit het Oude- en Nieuwe Testament.

Tot in haar hoogen ouderdom, zoo wordt van haar getuigd, heeft zij de van God haar toegezonden slagen en beproevingen met geduld gedragen en in al haar verlangen, zich aan den wil van God onderworpen.

Van haar gebedsleven getuigt het slot van bijna eiken brief. Haar vaste wensch is: „de Barmhartige, de Almachtige God

Sluiten