Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van harte leed. Werkelijk is het, gelijk mijn Heer schrijft, menschelijker wijs gesproken wel te denken, dat het hem op den duur, zonder eenige hulp en ontzet, zwaar zal vallen zulk een groote macht weerstand te bieden; maar — ik smeek mijn innigst geliefde Heer niet te vergeten, hoe de Almachtige mijnen Heer tot dusver uit zoo menig groot gevaar heeft uitgeholpen. Zijne hulp, altijd en eeuwig, zal mijnen Heer en al degenen, die hun troost en hoop op Hem stellen, niet verlaten, maar met wonderlijke hulp zal Hij verschijnen, want de Heere is almachtig; alle dingen zijn Hem mogelijk; zonder Zijnen wil kan niets geschieden. Derhalve bid ik den barmhartigen God mijnen Heer genade te verleenen in zijn veelvuldig kruis niet kleinmoedig te worden, maar de hulpe Gods met geduld af te wachten; zich in niets te begeven, wat strijden zou tegen Gods Woord en bevel en mijnen Heer voor de zaligheid zijner ziel tot schade zou kunnen strekken. De zaken laten zich vreemd genoeg aanzien. God wende Zijnen toorn van ons allen af en zij ons barmhartig en genadig! Mijn innigst geliefde Heer, ik dank mijnen Heer op het onderdanigst en vriendelijkst, dat gij U, bij uwe vele gewichtige zaken nog zooveel moeite geeft en mij schrijft. Mijn Heer kan niet gelooven, hoe lief het mij is en hoe het mij verheugt, als ik uw handschrift zien mag, want ik ben altijd bezorgd over U. Ik bid den Almachtige mijnen Heer met allen die hem dierbaar zijn, bij gezondheid, lang leven te bewaren en met Zijnen goddelijken zegen en genade altijd te zijn met mijnen Heer. Ik wil met mijn schrijven mijnen Heer niet langer ophouden. Waarin ik mijnen innig geliefden Heer, wien ik mij altijd beveel en in mijn gebed niet vergeet, allen trouwen dienst en gunst bewijzen kan, zal het aan vlijt bij mij niet haperen. Erken God, Wien ik mijnen Heer altijd beveel.

Mijns Heeren dienstwillige getrouwe moeder

Juliana gravin van Nassau, weduwe.

Sluiten