Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemers in calligraphie, met roode hoofdletters en zijn wapen, waarbij de oorspronkelijke handteekeningen, voorafgegaan door een geteekend titelblad, gevoegd waren, een en ander besloten in een artistiek bewerkt kistje van geperst en ingesneden leder, met zijn wapen in goud en kleuren mede daarin gesneden.

Het album bevatte de handteekeningen van vier leden onzer koninklijke familie, namelijk Hare Majesteit Koningin-Regentes Emma, H. K. H. de Groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach, de Prins en de Prinses von Wied, met hunne wapens in goud en kleuren, alle toenmalige ministers en een groot aantal zoowel beoefenaars van kunsten en wetenschappen als vereerders, waaronder ook Klaus Groth en Georg Ebers. De Leidsche studenten en de stad Brielle waren door afzonderlijke bladen vertegenwoordigd.

Alle handteekeningen zijn geplaatst op strookjes papier van eene bepaalde afmeting en daarna alphabetisch op cartons geplakt, maar de handteekeningen der bewoners van Brielle zijn eigenhandig in alphabetische volgorde geschreven.

Ver Huell echter weigerde het huldeblijk aan te nemen, omdat hij meende dat de Regeering met de officieele erkenning zijner verdiensten in den vorm eener ridderorde had behooren voor te gaan. Na lange briefwisselingen en vele samensprekingen heeft hij toegegeven om het album van handteekeningen zonder de medaille te aanvaarden. Het argument dat het eene beleediging zijn zou voor de vorstelijke personen, wier handteekeningen in het album mede voorkwamen, wanneer hij in zijne weigering bleef volharden, deed hem eindelijk daartoe besluiten. De bezorging van het kistje te zijnen huize heeft, tot groote verlichting van het comité, dat men het eindelijk kwijt was, op zijn verzoek zonder eenige plechtigheid en zonder dat er iemand bij tegenwoordig was, den 2 November 1892 plaats gehad. Het kistje bevindt zich thans, als behoorende tot zijne nalatenschap, in het bezit der gemeente Arnhem. Eene medaille is alzoo niet daarbij.

Van de medaille werden geslagen 1 in goud, 1 in zilver en 24 in brons. De 14 leden van het comité, alsmede de beide leden der Brielsche commissie voor deze feestviering, de heeren V. V. R. C. R. Baron vau Heemstra en Ds. H. de Jager, alzoo te zamen 16, ontvingen ieder eene bronzen medaille, en de overige werden aan belangstellenden verkocht, waarvan zich ééne in deze verzameling bevindt. De drie voor hem bestemde medailles, in goud, zilver en brons elk één, zijn, toen hij ze volstrekt niet wilde hebben, in de Rijksverzameling van het koninklijk kabinet van munten, penningen en gegraveerde steenen te 's Gravenhage gedeponeerd. De medaille werd gegraveerd en geslagen door Gust. Schupan te Berlijn.

Het denkbeeld van het huldeblijk is uitgegaan van den heer A. A. Yorsterman van Oyen, die, tot secretaris van het comité gekozen, zich alle moeite heeft gegeven om het plan zoo goed mogelijk te doen gelukken. De vrij groote en algemeene deelneming aan het huldeblijk en de keurige uitvoering van het album en het kistje, zijn voornamelijk aan zijne zorgen te danken, en de manifestatie zou voortreffelijk geslaagd zijn, wanneer Ver Huell zelf het om de opgegeven reden niet verhinderd had. — De bijzonderheden betreffende de medaille zijn mij door den heer Vorsterman van Oyen verstrekt.

Sluiten