Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mdttegr, mdttogr, ags. mihtig, as. ahd. mahtïg machtig, fahig, zu m a h t s.

Hialits f. macht, vermogen, kraft, an. mdttr, ags. meaht, mikt, aft'is. macht, as. ahd. maht, identisch mit aksl. moistï, zu magan.

maidjan verandern, verfalschen, an. meicta verletzen, beschadigen, verstümmeln (vgl. jedoch Zupitza, Bezz. Beitr. 25, 98 f.), urverwant mit lett. mëtöt austauschen, alat. moitare, lat. mütare verandern, verwechseln, gr. sikel. [*,olroq dank, vergeltung. Die wz. *meit-,

welche auch in gamaifis und m a i {) m s vorliegt, beruht auf der einfacheren wz. *moi- (s. ga-

mains). Ygl. missö.

maihstus m. (?) mist, ags. miox, meox, ahd. mist kot, mist, dünger, zur idg. wz. *meiyh- liarnen in an. miga, ags. migan, nd. mïgen. Ausserhalb des germ. gehören dazu lit. m§ziu harne, mëziu dünge, mïzalai pl. harn, serb. mizati, lat. mingere, mëjere harnen, gr. o/tlxév harne, t*oi%ó<; ehebrecher, armen, mizem harne, avest. maezaiti, ai. méliati harnt (s. J. H. Kern, Idg. forschungen 4, 106 f. f.). Mit unrecht wird auch nl. mier ameise (vgl. krimgot. rniera) hierher gestellt, denn dieses darf trotz des dunkeln vocalismus nicht yon an. maurr und seinen verwanten getrennt werden.

mail n. (?) runzei, ags. mal, ahd. meil fleck, uuerklart (vgl. jedoch Schröder, Zs. f. d. altertum 42, 62, der mail mit vorgerm. II aus Al zu m ai tan stellt).

maimbrana m. pergament, aus gr. yt-t^pótvix. (lat. membrana). maiiis. s. gamains.

niais mehr, ags. ma, as. ahd. më, adv. zu maiza, s. maists.

uiaists grösst, höchst, an. mestr, ags. viést, afris. mast, mëst, as. mëst, ahd. meisl grösst, superlativ zu -mërs (s. m ë r j a n), vgl. air. mdam, móam der grösste (Osthoff, Beitr. 13, 441 f.). Der comparativ dazu ist maiza, an. meire, ags. mara, afris. mara, as. ahd. mëro grösser, mehr, vgl. air. mao, móo grösser.

— iiiait.au hauen, schneiden, an. meita, ahd. meiwan, unerklart. Dazu gehören an. meitell, ahd. meigil meissel, norw. meit schnitt, scharte, art traggerat, ranzel, an. meiss zugehauenes holzgerat zum tragen, geflochtener tragkorb, korb, norw. meis weidenkorb, schw. dial. meis hölzernes gestell zum tragen auf dem rücken, ahd. meissa gestell zum tragen auf dem rücken (s. Lidén, Beitr. 15, 512 f.).

uiaijims m. geschenk, an. pl. m.eiiïmar, ags. mapum, as. mëthom, mëëtom geschenk, kostbarkeit, kleinod, zu maidjan in der urspr. bedeutung 'verwechseln'. Eine specialisierte bedeutung zeigt mhd. meiclem pferd.

maiza, s. maists.

uialan mahlen, an. mala, as. ahd. malan, vgl. lit. malu, aksl. meljq, air. melim, lat. molo mahle, armen. malem zerstosse, wozu auch g amalwjan, das mit gr. nvXXu zerreibe ablautet, uud an. mjol, ags. mèlu, as. ahd. mëlo mehl, dem

Sluiten