Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Algemeen Bestuur van het Davids-Fonds schonk duizend fiank. De afdeelingen van het Willems-Fonds lieten hunne bijdragen geworden aan de inteekenlijst van het Gentsche weekblad Het Volksbelang, die twee duizend vierhonderd frank opbracht. Enkele afdeelingen van het Davids-Fonds stuurden afzonderlijke toelagen aan den penningmeester van het Comiteit. Het Fondsenblad, ° te Gent, opende insgelijks een populaire inteekenlijst en verzamelde aldus vijfhonderd frank; Neerlandia en liet Belfort verschaften ook eenige bijdragen.

• _ De Heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, R. Baron de Kerchove d Exaerde, schonk vijftig frank; Z.H. de Bisschop van Gent stuurde dezelfde som; het Schepencollege teekende in voor honderd veertig frank, terwijl het bedrag der openbare inschrijving te Gent klom tot een som van ongeveer duizend frank. De Heer en Mevrouw Bergmann, uit Lier, schonken honderd frank, terwijl de Heer Walra~\ens, uit Herenthals, insgelijks voor honderd frank inteekende. Andere personen nog waren een machtige steun voor het Comiteit. Hunne bescheidenheid belet ons echter hun openbaar hulde te brengen voor de verkleefdheid, aan onze onderneming betoond.

De English Club, te Gent, richtte een feestin, dat tweehonderd frank opbiacht. De tooneelkring De Klauwaarts, te Brugge, stuurde een som van negentig frank, de opbrengst van een "feest, door hen ten voordeele van het Willemscomiteit gegeven. De Rede1 ijkerskamer liet Kersouwken, te Leuven, opende een inteekenlijst, waarvan het bedrag op een zeventigtal frank beliep. Het Vlaamsch Gezelschap, te Deinze, stuurde een en dertig frank.

De Heer O. Van Hauwaert, secretaris van het Comiteit, gaf een \lugscliritt uit over Jan Frans Willems. Met duizenden exemplaren werd het in het Vlaamsche land verspreid en bij zekere gelegenheden verkocht tegen tien centimen. Dit bracht een som van ongeveer tweehonderd vijftig frank op. Een tombola, door het Comiteit in Minardskoffiehuis ingericht, vermeerderde de beschikbare gelden met ongeveer vier duizend frank.

In Noord-Nederland werden eenige bijdragen afzonderlijk gezonden, zooals die van den Heer De Ridder-Pierson, uit Dordrecht, die vijftig frank stuurde en van den Heer Werner, te Breda, wiens gift \ijf en twintig frank bedroeg. Daarenboven werd een inteekenlijst rondgezonden door een subcommissie. Deze bestond uit de Heeren Taco H. De Beer, Amsterdam; Dr. A. Van Berkum, Nijmegen; J. J. B. Van der Chxjs Jr., Delft; Prof. J. H. Gallée,'

Sluiten