Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sixtijnsche kapel door den titan Michel Angelo; de praalgraven en fresco's van het Campo Santo van Genua la superba, Pisa la morta en de Westminster-abdij te Londen; de Germania, de verpersoonlijking van het « Deutschtuin», op den Niederwald; deBavaria te Munchen; Barbarossa in de rots gekapt, te Kyphausen; de Republiek op de Bastilleplaats, te Parijs; de Vrijheid, de wereld verlichtende van Bartholdi, te New-York; de Roemengel op het graf van Willem den Zwijger, te Delft; de Leeuw van Lucerne, te Lucerne; de Beer van Berne,te Berne ; de Vrijmaking der Schelde te Antwerpen;de Zegepraal der Kerk in den Prado, te Madrid, en de Fontein van Barmhartigheid, te Porto; A/nor en Psyche, het Menschelijk leven, de Wijnoogst van den Noorschen beeldhouwer Thorwaldsen; hier te Gent in St.-Baafshet goddelijk meesterstuk der gebroeders Van Eyck, het Lam Gods en de Ontwaking van het heidendom, door Laurens Delvaux zoo meesterlijk onder den predikstoel gebeiteld; hier in onze zaal de Maagd van Gent met haren symbolischen leeuw, daar boven op de schouw; en op onze dagen, in het jaar 1898 zelf dat wij beleven, het ontwerp van het monument voor den Congo, te Antwerpen, dat aan sergeant De Bruyne in opbouw te Blankenberge, en de gedenkteekens, verleden zomer, het Ylaamsche land door, opgericht ter eere van de heldhaftige Boeren van 1798, bijvoorbeeld te Overmeire, waarvoor onze vriend en collega Emiel Tibbaüt zoo krachtig geijverd heeft, dat alles, Mijne Heeren, blindeling en ordeloos uit den hoop gegrepen, dit alles, in den ruimen zin des woords, is allegorie en symbolisme, symbolisme en allegorie, en jammer, onze tegenstrevers waren daar niet... om die kunstopvattingen te steenigen.

Deze gedachten werden samengevat in eenen brief, den 8" November aan Bien Public en Flandre Libérale, mutatis mutandis gezonden onder de handteekeningen van hoogleeraar P. Fredericq, hoogleeraar Obrie, hoogleeraar Vercoullie, F. Van Duyse, krijgsauditeur, O. Van Hauwaert, leeraar aan het Athenaeum, Karel Lybaert, kunstcriticus en uwen dienaar, allen leden van het Willemscomiteit :

Un vieil abonné de votre estimable journal s'intéresse beaucoup au comité du monument Willems. Les articles, qu'il nous consacre, semblent le prouver.

Nous n'avons nullement 1'intention de blamer les termes, par trop naïfs, dans lesquels votre correspondant expose ses critiques. Celles-ci font croire que notre aimable contradicteur n'a pas même vu la maquette, et cepen-

Sluiten